இக்சொரா நொட்டொனியானா Wall. ex G. Don - ரூபியேசி

இணையான பெயர் : இக்சொரா சாலீஈரை Gamble

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: காலிலம்பிலிமலையாளப் பெயர்: இரும்பரிப்பி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய குத்துச்செடி அல்லது சிறிய மரம் 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன், சொரசொரப்பானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் கார்க் போன்றது, குட்டையான கணுவிடையுடையது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலையடிச்செதில் அகன்ற முட்டை வடிவானது மற்றும் மெல்லிய நீண்ட கூர்மையான நுனியுடையது, இலையடிச்செதில் இருஇலைக்காம்பிற்கு நடுவே (இண்டர்பீட்டியோலார்) உடையது, எளிதில் உதிரக்கூடியது மற்றும் தழும்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன; இலைக்காம்பு 0.5-1.3 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 7.5-15 (-20) X 2.5-7.5 செ.மீ., குறுகிய நீள்வட்ட வடிவானது முதல் தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது முதல் அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் ஆப்பு வடிவானது, அலகின் விளிம்பு சிறிது பின்புறம் வளைந்து (ரெவலுட்) காணப்படும், கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 12-16 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் காணப்படும் கோரியம்ப் சைம் வகை மஞ்சரி; மலர்கள் காம்பற்றது அல்லது மிகச்சிறிய காம்புடையது, ரோஸ் நிறமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), கோள வடிவமானது, கிட்டதட்ட 0.9 செ.மீ. குறுக்களவுடையது; விதைகள் 2.

வாழியல்வு :

மிதமான உயரமுடைய மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகள் மற்றும் மிக உயரமான மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளின் விளிம்புகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 800-2400 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்-தெற்கு சயாத்திரி மற்றும் பாலக்காடு மலைகள், நீலகிரி மற்றும் பாபாபுடான்கிரி மலைகள் (மத்திய சயாத்திரி) பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Gen. Hist. 3: 571. 1834; Gamble, Fl. Madras 2: 630. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 219. 2004.

Top of the Page