லாசியாந்தஸ் வெனுலொசஸ் (Wt. & Arn.) Wt. - ரூபியேசி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய குத்துச்செடி அல்லது சிறிய மரம் 4 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன், வழுவழுப்பானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கிட்டதட்ட வளையமானது முதல் தட்டையானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலையடிச்செதில் அகன்ற முக்கோணமானது, இலையடிச்செதில் இருஇலைக்காம்பிற்கு நடுவே (இண்டர்பீட்டியோலார்) உடையது, நிரந்தரமானது; இலைக்காம்பு 0.6 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 5.5-11.5 X 2.5-4.5 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது முதல் நீள்வட்டம்-முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியதுடன் அதன் முனை நீட்சியுடையது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவானது முதல் மெட்டையானது, அலகின் விளிம்பு அலை போன்றது, சப்கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட சிறிது பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-8 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் விளிம்பு நோக்கிய வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை, சைம் வகை மஞ்சரி; மலர்கள் வெள்ளை நிறமானது; மலர்காம்பு 0.6 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), கோள வடிவமானது, கனியின் நுனியில் நிரந்தரமான புல்லி இதழ்கள் உடையது; விதைகள் 4.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, மிக உயரமான மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1600-2500 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்-நீலகிரி மற்றும் பழனி மலைகள் பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Wight, Ic.t. 1032. 1845; Gamble, Fl. Madras 2: 648. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 222. 2004.

Top of the Page