ലീയ ഇന്‍ഡിക്ക (Burm.f.) Merr. - ലിയേസി

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 5 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരമുളള, വലിയ കുറ്റിച്ചെടിയായോ ചെറുമരങ്ങളോ ആയി വളരുന്നു.
Trunk & Bark : മിക്കവാറും താങ്ങുവേരുകളുളള, അനേകയെണ്ണം തൊട്ട്‌ ഒറ്റയായി വരെ ഉണ്ടാകുന്ന തടി.
Branches and Branchlets : ഉപഅരോമിലമായ, കോണുളള, ഇളം ഉപശാഖകള്‍.
Leaves : ദ്വിപിച്ഛകം തൊട്ട്‌ ത്രിപിച്ഛകം വരെയായ ബഹുപത്രങ്ങള്‍, ഏകാന്തരക്രമത്തില്‍, സര്‍പ്പിളമായടുക്കിയതാണ്‌; മുഖ്യാക്ഷത്തിന്‌ 10 സെ.മി തൊട്ട്‌ 20 സെ.മീ വരെ നീളം പത്രകവൃന്തത്തിന്‌ 0.5 സെ.മീ മുതല്‍ 2.5 സെ.മി വരെ നീളം; ഊതനിറത്തിലുളള, അരോമിലമായ അനുപര്‍ണ്ണങ്ങള്‍, പോളയുളളതും അപഅണ്‌ഡാകാര - ആയതാകാരത്തിലുളളതുമാണ്‌; പത്രകങ്ങള്‍ക്ക്‌ 6 സെ.മീ മുതല്‍ 21 സെ.മീ വരെ നീളവും 3.5 സെ.മീ തൊട്ട്‌ 7.5 സെ.മീ വരെ വീതിയും, ആകൃതി അണ്‌ഡാകാരം തൊട്ട്‌ കുന്താകാരം വരെയുമാണ്‌, പത്രാഗ്രം ദീര്‍ഘം തൊട്ട്‌ വാലോട്‌ കൂടിയതുവരെയാണ്‌, പത്രാധാരം നിശിതം തൊട്ട്‌ വൃത്താകാരം വരെയാണ്‌, അരികുകള്‍ ദന്തുരം തൊട്ട്‌ ദന്തിതം വരെയാണ്‌, അരോമിലം, കടലാസ്‌പോലത്തെ പ്രകൃതം, ഉണങ്ങുമ്പോള്‍ തവിട്ട്‌ നിറമാകുന്നു; മുഖ്യസിര മുകളില്‍ ഉയര്‍ന്നതാണ്‌; 7 മുതല്‍ 12 വരെ ജോഡി ദ്വിതീയ ഞരമ്പുകള്‍; ജാലിത പെര്‍കറന്റ്‌ വിധത്തിലുളള ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍.
Inflorescence / Flower : പച്ചനിറത്തിലുളള ബാഹ്യദളങ്ങളും, ക്രീംനിറത്തിലുളള ദളങ്ങളുമുളള പൂക്കള്‍, കോറിബോസ്‌ സൈം പൂങ്കുലകളിലുണ്ടാകുന്നു.
Fruit and Seed : 4 മുതല്‍ 6 വരെ വിത്തുളള, ഊതകലര്‍ന്ന കറുത്ത നിറത്തിലുളള കായ, ഏതാണ്ട്‌ 0.7 സെ.മീ കുറുകേയുളള, കുഴിവുളള, ഗോളാകാര ബെറിയാണ്‌.

Ecology :

ദ്വിതീയ നിത്യ ഹരിത വനങ്ങളിലും അലോസരപ്പെട്ട്‌ നിത്യഹരിത വനങ്ങളിലും സാധാരണയായി അടിക്കാടായി വളരുന്നു.

Distribution :

ഇന്തോമലേഷ്യ മേഖല, ഇന്തോചൈന മേഖല, ആസ്‌ട്രേലിയ, പസഫിക്‌ ദ്വീപുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ കാണപ്പെടുന്നു; പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെമ്പാടും കാണപ്പെടുന്നു.

Literatures :

Philipp. J. Sci. 14. 245; Gamble, Fl. Madras 1: 240. 1997 (re. ed); Saldanha, Fl. Karnataka 2: 174. 1996; Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 106. 2004.

Top of the Page