லிக்குஸ்ட்ரம் பொரொட்டியை A. DC - ஒலியேசி

இணையான பெயர் : லிக்குஸ்ட்ரம் நீல்கிரன்ஸ் Wt.

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: பின்கன், புன்னு

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறியமரங்கள் 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை வெளிறிய ப்ரவுன் நிறமானது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது; உள்பட்டை வெள்ளை நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, சிறிய உரோமங்களுடையது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது
மஞ்சரி / மலர்கள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை, சிலசமயங்களில் கிட்டத்தட்ட எதிரடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு_வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 1 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட்; இலை அலகு 1.5-5 (7.5) X 1.2-3.2 (-5) செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது முதல் நீள்வட்ட வடிவானது-தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது அல்லது குட்டையான அதிக்கூரியது அதன் முனை மூயூக்கரனேட், அலகின் தளம் வட்டமானது முதல் அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சார்ட்டேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 3-6 ஜோடிகள், மெல்லியது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் கண்களுக்கு புலப்படாது.
கனி / விதை : மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் காணப்படும் தைராசாய்டு பேனிக்கிள், தடித்தவை, குட்டையானது, அடர்த்தியாக மலர்களுடையது, உரோமங்களற்றது; மலர்கள் வெள்ளை நிறமானது, நறுமணமிக்கது.

வாழியல்வு :

உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), தலைகீழ் முட்டை வடிவம், 2 செ.மீ. நீளமானது, கரும் பர்புள் நிறமானது; விதைகள் 1-3.

காணப்படும் இடம் :

பசுமைமாறாக்காடுகளின் விளிம்புகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 2300 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

தற்போதைய நிலை :

மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்- முழுவதும் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

DC, Prodr. 8: 294. 1844; Green, Kew Bull. 45: 693. 1990. Gamble, Fl. Madras 2: 797.1993 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 279. 2004; Cook, Fl. Bombay 2: 119. 1908; Almeida, Fl. Maharashtra 3:189. 2001.

Top of the Page