மெக்கராங்கா பெல்டேட்டா (Roxb.) Mueller - ஈபோர்பியேசி

இணையான பெயர் : ஒஸைரிஸ் பெல்டேட்டா Roxb.; மெக்கராங்கா டெமண்டோசா Wt.

தமிழ் பெயர் : வட்டக்கன்னி, வட்டத்தாமரை

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 12மீ. வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது, சிறிய லெண்டிசெல் கொண்டது; உள்பட்டை சிவப்பு நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் தடித்தது, மிக நுண்ணிய உரோமங்களுடையது அல்லது உரோமங்களற்றது, மெழுகு பூசினாற் போல் நீலம் கலந்த பச்சை நிறமானது.
சாறு : கிளைகள் அல்லது சிறிய நுனிக்கிளைகள் வெட்டப்படும் போது சிவப்பு நிறமான திரவத்தை சுரக்ககூடியது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போல் அமைந்தது; இலையடிச்செதில் 1.2 செ.மீ. நீளமானது, ஈட்டி வடிவானது, எளிதில் உதிரக்கூடியது; இலைக்காம்பு 7-26 செ.மீ., நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது அல்லது நுண்ணிய உரோமங்களுடையது, காம்பு தளத்தில் உப்பியது; இலை அலகு 13-32 X 8-18 செ.மீ., பெல்டேட், (அலகின் பின்புறத்தில் அதன் நடுவில் காம்பு கொண்டது), அகன்ற முட்டை முதல் வட்டவடிவானது (ஆர்பிக்குலார்), அலகின் நுனி அதிக்கூரியது அல்லது சிலசமயங்களில் கூரியது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது அல்லது நுண்ணிய பற்களுடையது, சப்கோரியேசியஸ், மேற்பகுதி உரோமங்களற்றது, அலகின் கீழ்பரப்பில் உரோமங்களுடையது மற்றும் பிசின் (ரெசின்) மஞ்சள் சுரப்பிகள் கொண்டது; நரம்புகள் 10 வரை, இலையின் நடுவிலிருந்து விளிம்பை நோக்கியவாறு காணப்படும்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் சாய்ந்தவாறு பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஓர்பாலானவை; ஈரகம் கொண்டவை; மஞ்சரி இலைக்கோணத்திலுள்ள பேனிக்கிள், அதன் கிளை நேரானது, பூவடிச்செதில் அகன்ற முட்டை வடிவம், பற்களுடையது, அதன் நுனியில் சுரப்பிகள் கொண்டது; ஆண்மலர்கள் கொத்தாக ஒவ்வொரு செதிலிலும் காணப்படும்; பெண்மலர்கள் குறைந்த எண்ணிக்கையில
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சூல்), கோளவடிவானது, சுரப்பிகளுடைய செதில் போன்ற அமைப்பு சூழ்ந்திருக்கும், 1 அல்லது 2-அறைகள் கொண்ட உருண்டையானது (காக்கை); விதைகள் கோளவடிவானது, 2 கொண்டது.

வாழியல்வு :

ஹிலியோபில்லஸ், மரங்கள் அடர்த்தியற்ற இடங்கள் கொண்ட பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் முழுவதும் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

de Candolle, Prodr. 15 (2): 1010. 1866; Gamble, Fl. Madras 2: 1326. 1993 (re.ed.); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 421. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 150. 1996.

Top of the Page