மதுக்கா நீரியைபோலியா (Moon) H.J. Lam. - சப்போட்டேசி

இணையான பெயர் : பேசியா மாலபாரிக்கா Bedd.

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: ஆற்று இலுப்பைமலையாளப் பெயர்: ஆற்று இலுப்பை, நீர்ஈரிப்பா, வாலங்கி, இலுப்ப, காட்டுஇலுப்ப, ஆத்திலுப்ப.கன்னடப் பெயர்: உலிநானில்

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறிய மரம் 10 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை கரும்ப்ரவுன், ஒழுங்கற்ற செதில்களாக உதிருபவை; உள்பட்டை பிங்க் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, இளம்பருவத்தில் உரோமங்களுடையது, முதிரும் போது உரோமங்களற்றது.
சாறு : வெள்ளை நிற பால் அதிகளவு சுரக்கிறது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலையடிச்செதில் ஒர் ஜோடி, பக்கவாட்டில் அமைந்தவை, எளிதில் உதிரக்கூடியது மற்றும் தழும்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன; இலைக்காம்பு 0.6-2 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 7-25 X 2.5-6.5 செ.மீ., தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது முதல் குறுகிய-தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, சிலசமயங்களில் குறுகிய நீள்சதுர வடிவானது, அலகின் நுனி வட்டமானது அல்லது மெட்டையானது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது மற்றும் பின்புறம் வளைந்து (ரெவலுட்) காணப்படும், கோரியேசியஸ், அலகின் மேற்பரப்பு பளபளப்பானது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 15-25 ஜோடிகள், கிட்டதட்ட இணையானவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் மஞ்சள்-வெள்ளை நிறமானது, இலைக்கோணங்களில் தொகுப்பாக காணப்படுபவை; மலர்க்காம்பு 0.8 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), சதைப்பற்றானது, நீள்வட்ட வடிவானது, நீட்சியுடையது; ஒர் விதையுடையது, ப்ரவுன் நிறமானது.

வாழியல்வு :

அதிகமாக நீரோடைகளின் அருகாமையிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில்-தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Lam., Bull. Jard. Bot. Buitenz. Ser. 3, 7. 182, 265. 1925; Gamble, Fl. Madras 2: 763. 1993 (re.ed.); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 268. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 331.1984; Cook, Fl. Bombay 2: 93.1908.

Top of the Page