மீசா இண்டிகா (Roxb.) DC - மிர்சினியெசி

இணையான பெயர் : போயோபாட்ரிஸ் இண்டிகா Roxb.; மீசா டுபியா (Wall.) DC; மீசா பொரொட்டிட்டியானா A.DC

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: பெரிய-உன்னிமலையாளப் பெயர்: கரித்தி, கீர்த்தி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறியமரங்கள் 4 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சிவப்பு ப்ரவுன் நிறமானது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது; உள்பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, சாம்பல் நிறமான உரோமங்களுடையது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலைக்காம்பு 2-3 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், இளம்பருவத்தில் உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 9-15 x 4.5-7.5 செ.மீ., நீள்வட்டம்-முட்டை வடிவானது அல்லது முட்டை-ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் வட்டமானது அல்லது சிறிது அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு அகன்ற ரம்ப பற்களுடையது முதல் பற்களுடையது, கீழ்பரப்பு உரோமங்களுடையது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 8-13 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை அல்லது கண்களுக்கு புலப்படாது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் பேனிக்கிள் ரெசீம்; மலர்கள் பாலிகோமஸ், வெள்ளை நிறமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி) கோளவடிவானது, கனியும் போது வெள்ளை-பிங்க் நிறமானது; விதைகள் எண்ணற்றவை, கோணங்களுடையது.

வாழியல்வு :

திரிந்த பசுமைமாறாக்காடுகள், பசுமைமாறாக்காடுகள் முதல் பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகளில் மற்றும் மழை அதிகம் பெறும் இலையுதிர்காடுகளிலும் கீழ்மட்ட அடுக்கில் காணப்படும், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1800 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா மற்றும் பாக்கிஸ்த்தான்; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் - முழுவதும் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Trans. Linn. Soc. London 17: 134. 1834; Gamble, Fl. Madras 2: 749.1993 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 266. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 351. 1984; Cook, Fl. Bombay 2: 88. 1908; Almeida, Fl. Maharashtra 3a:163. 1998.

Top of the Page