மலோட்டஸ் பெட்டொமை J. Hk. - ஈபோர்பியேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 5மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் தட்டையானது, மிக நுண்ணிய உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கமானவை, எதிராக அமைந்த ஜோடி இலைகள் சமமற்றவை; இலையடிச்செதில் எளிதில் உதிரக்கூடியவை; இலைக்காம்பு 1.5 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, காம்பின் இருமுனைகளும் உப்பியவை, உரோமங்களுடையது; இலையின் அலகு 7-24 x 2.5-7.5 செ.மீ., குறுகிய நீள்வட்ட-சாய்சதுரமான (ராம்பாய்டு), அலகின் நுனி வால் அல்லது வால்-அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது அல்லது சிறிது அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு சிறிய பிளவுகள் போன்ற பற்களுடையது, அலகு உரோமங்களற்ற மேற்பகுதியுடையது, பிசின் (ரெசின்) சுரக்ககூடிய மஞ்சள் நிறமான சுரப்பிகளை இலையின் அடிப்புறத்திலுடையது, மையநரம்பு மற்றும் மற்ற நரம்புகள் அலகின் பின்புறத்தில் உரோமங்களுடையது, சார்ட்டேசியஸ் அல்லது சப்கோரியேசியஸ்; மையநரம்பு அலகின் மேற்பரப்பைவிட உயர்ந்தது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-8 ஜோடிகள், மெதுவாக வளைந்தது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் தளத்தை நோக்கிய பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஓர்பாலானவை; மஞ்சரி தனித்த அல்லது கிளைத்த ஸ்பைக், இலைக்கோணங்களில் அல்லது தண்டின் நுனியில் காணப்படுபவை.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சூல்), 2-3 உருண்டையான கனி (காக்கை), நீண்ட மென்மையான முட்களுடையது.

வாழியல்வு :

அரிதானது, கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக அதிக மழை பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக 150-1000 மீ. உயரம் வரையுள்ள மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுகிறது - தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Hooker, Fl. Brit. India 5: 438. 1887; Gamble, Fl. Madras 2: 1323. 1993 (re.ed.); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 423. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 151. 1996.

Top of the Page