ಮಲ್ಲೋಟಸ್ ಫಿಲಿಪ್ಪೆನ್ಸಿಸ್ (Lam.) Muell.-Arg. - ಯೂಫೊರ್ಬಿಯೇಸಿ