மலோட்டஸ் ராம்னிஃபோலியஸ் Muell.-Arg. - ஈபோர்பியேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, லெண்டிசெல் உடையது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, நட்சத்திர வடிவ உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, முதல் கிட்டதட்ட எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கமானவை; இலையடிச்செதில் எளிதில் உதிரக்கூடியவை; இலைக்காம்பு 1.5 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், காம்பின் இருமுனைகளும் உப்பியவை, நட்சத்திர உரோமங்களுடையவை; இலை அலகு 10.5-23 X 5.313 செ.மீ., முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது-அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் வட்டமானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது அல்லது தாழ்ந்த பள்ளங்களுடையவை, அலகின் அடிபுறத்தில் மஞ்சள் நிறமான சுரப்பிகளுடையது; அலகின் தளத்திலே மூன்று நரம்புகளுடையது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் கிடைமட்ட பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஓர்பாலானவை, இலைக்கோண ஸ்பைக் மஞ்சரி.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சூல்), 3-அறைகளுடையது, மிக நுண்ணிய நட்சத்திர வடிவ உரோமங்களுடையது; விதைகள் 3, ப்ரவுன் நிறமானது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக குறைந்த மழை பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகள் முதல் பகுதி பசுமைமாறாக்காடுகள் வரை காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

தீபகற்ப இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் - தெற்கு சயாத்திரி மலைகளில் மட்டும் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Linnaea 34: 196. 1865; Gamble, Fl. Madras 2: 1322. 1993 (re.ed.); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 424. 2004.

Top of the Page