മിയോഗൈന്‍ രാമറോവി (Dunn.) Gandhi - അനോനേസി

Synonym : യുനോന രാമറോവി ഡണ്‍സ്റ്റഡ്‌

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : വലിയ കുറ്റിച്ചടിയായോ ചെറുമരമായോ, 6 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരത്തില്‍ വളരുന്നു.
Branches and Branchlets : ഉപശാഖകള്‍ കനത്ത രോമാവൃതമാണ്‌.
Leaves : ഇലകള്‍ ലഘുവും, ഏകാന്തര ക്രമത്തില്‍, തണ്ടിന്റെ ഇരുഭാഗത്ത്‌ മാത്രമായി അടുക്കിയിരിക്കുന്നു; കനത്ത രോമാവൃതവും, ഏതാണ്ട്‌ ഉരുണ്ടുമിരിക്കുന്ന ഇലഞെട്ടിന്‌ 0.3 മുതല്‍ 0.5 സെ.മി വരെ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 5 മുതല്‍ 15 സെ.മി വരെ നീളവും 3 മുതല്‍ 7 സെ.മി വരെ വീതിയും, ആകൃതി ദീര്‍ഘവൃത്താകാരം മുതല്‍ വീതികുറഞ്ഞ അണ്ഡാകാരവും, പത്രാഗ്രം മുനപ്പില്ലാത്ത വാലോടു കൂടിയതുമാണ്‌ (വാലിന്‌ 0.8 മുതല്‍ 2.2 സെ.മി വരെ നീളം), പത്രാധാരം കൂര്‍ത്തതു മുതല്‍ വൃത്താകാരം വരെ ആണ്‌, മുകള്‍ ഭാഗത്ത്‌ അരോമിലമാണ്‌, അരികുകള്‍ ഇളതായിരിക്കുമ്പോള്‍ രോമിലമാണ്‌, കടലാസ്‌ പോലത്തെ പ്രകൃതം, മുഖ്യസിര മുകളില്‍ വ്യക്തവും, നിറയെ രോമാവൃതവുമാണ്‌; ദ്വിതീയ ഞരമ്പുകള്‍ 6 മുതല്‍ 8 വരെ ജോഡികള്‍, ഉറച്ചതും, ആരോഹണ ക്രമത്തിലും ആണ്‌; ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍ ജാലിക തീര്‍ക്കുന്നു.
Inflorescence / Flower : കക്ഷങ്ങളില്‍ ഒറ്റക്കായുണ്ടാകുന്ന പൂക്കള്‍, അവൃന്തവും, ക്രീം നിറത്തിലുള്ള വെല്‍വെറ്റ്‌ രോമങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞതുമാണ്‌.
Fruit and Seed : കുറച്ചു വിത്തുകള്‍ മാത്രമുള്ളതും, ഉപഅവൃന്തവും, അവിടവിടെ വീര്‍ത്തതുമായ സരസഫലങ്ങള്‍ കൂട്ടമായുാകുന്നു, ഇവ ഇളയതായിരിക്കുമ്പോള്‍ നിറയെ രോമാവൃതവുമാണ്‌.

Ecology :

300 മീറ്ററിനും 1200 മീറ്ററിനും മദ്ധ്യേ ഉയരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ആര്‍ദ്ര നിത്യഹരിത വനങ്ങളില്‍ കീഴ്‌ത്തട്ട്‌ മരമായി വളരുന്നു.

Distribution :

പശ്‌ചിമഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനിക മരമാണിത്‌-തെക്കന്‍ സഹ്യാദ്രിയിലും മദ്ധ്യ സഹ്യാദ്രിയിലും മാത്രം വളരുന്നു.

Literatures :

Saldanha and Nicolson, Fl. Hassan Dist. 38. 1976; Gamble, Fl. Madras 1: 15. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 17. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 44. 1996; Keshava Murthy and Yoganarasimhan, Fl. Coorg (Kodagu) 31-32. 1990.

Top of the Page