மெமிசிலான் ரெண்டோரியானா SM & MR Almeida - மெலாஸ்டோமெட்டேசி

இணையான பெயர் : மெமிசிலான் மலபாரிக்கம் (Cl.) Cogn.; மெமிசிலான் ஆம்பலக்ஸிகாள் Roxb. ரகம். மலபாரிக்கா Cl.

தமிழ் பெயர் : கனயாவ, மலாம்தெட்டி, பெருங்காகா, வாச்சீ.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்காமானவை, குறுக்குமறுக்குமானவை, காம்பற்றவை அல்லது மிகச்சிறிய காம்புடையது; இலை அலகு 5-13 X 2.5-5.5 செ.மீ., முட்டை முதல் முட்டை-ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது அல்லது மழுங்கியது, அலகின் தளம் வட்டமானது முதல் மிகச்சிறிய இதய (கார்டேட்) வடிவம் போன்றது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, தடித்த கோரியேசியஸ்; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் மற்றும் மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் தெளிவற்றவை அல்லது உலரும் போது இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் சிறிது கண்களுக்கு புலப்படக்கூடியது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் நீல நிறமானது, தொகுப்பானவை, தனித்தது அல்லது மிகச்சிறிய மஞ்சரி காம்புடைய சைம், பொதுவாக கிளைகளின் பக்கவாட்டில் கழலைகளில் தோன்றுபவை.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), கோளவடிவானது, விதை ஒன்றுடையது.

வாழியல்வு :

அதிகமாக கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 2400 மீ. வரையுள்ள மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் காணப்படுபவை - தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

J. Bombay Nat. Hist. Soc., 85: 521; DC Manogr. Phan. 7: 1148. 1891; Gamble, Fl. Madras 1: 505. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 182. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 39. 1996.

Top of the Page