മെമിസിലോണ്‍ സിസ്‌പാറെന്‍സെ Gamble - മെലാസ്റ്റോമറ്റേസി

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Status Literatures

Botanical descriptions :

Habit : ഏതാണ്ട്‌ 7 മീറ്റര്‍ ഉയരമുളള മരങ്ങള്‍.
Branches and Branchlets : അരോമിലമായ, ഏതാണ്ട്‌ ഉരുണ്ട ഉപശാഖകള്‍.
Leaves : ലഘുവായ ഇലകള്‍, സമ്മുഖ, ഡെക്കുസേറ്റ്‌ ക്രമത്തിലാണ്‌; ചാലുളള അരോമിലമായ, ഇലഞെട്ടിന്‌ 0.2 സെ.മീ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 6.5 സെ.മീ മുതല്‍ 10.7 സെ.മീ വരെ നീളവും 2.9 സെ.മീ മുതല്‍ 4.6 സെ.മീ വരെ വീതിയും, ആയത-അണ്‌ഡാകാരവുമാണ്‌, പത്രാഗ്രം ഉപകോണാകാരത്തിലാണ്‌, പത്രാധാരം വൃത്താകാരത്തിലും, അരികുകള്‍ അവിഭജിതമാണ്‌, അരോമിലം, ചര്‍മ്മില പ്രകൃതം; മുഖ്യസിര ചാലുളളതാണ്‌; ദ്വീതീയ സിര, ഉണങ്ങുമ്പോഴെങ്കിലും അസ്‌പഷ്‌ടമായി ദൃശ്യമാണ്‌; ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍ അപ്രക്‌തമാണ്‌.
Inflorescence / Flower : നീലപ്പൂക്കള്‍, കൂട്ടമായോ ഒറ്റയായോ, വളരെ കുറിയ തണ്ടുളള സൈമുകളില്‍, സാധാരണയായി പാര്‍ശ്വസ്ഥ മുഴപ്പുകളില്‍ ഉണ്ടാകുന്നു.
Fruit and Seed : കായ, ഒറ്റവിത്തുളള ബെറിയാണ്‌.

Ecology :

1200 മീറ്ററിനും 1600 മീറ്ററിനും ഇടയില്‍, ഇടത്തരം ഉയരമുളളതും ഉയര്‍ന്ന ഉയരമുളളതുമായ നിത്യഹരിത വനങ്ങളില്‍, കീഴ്‌ത്തട്ട്‌ മരങ്ങളായി വളരുന്നു.

Distribution :

പശ്ചിഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനിക മരമാണിത്‌-ആനമല, തെക്കന്‍ നീലഗിരി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ കാണപ്പെടുന്നു.

Status :

ഗൂരുതരമായ വംശനാശഭീഷണിയുളളതാണ്‌ (ഐ. യു സി. എന്‍, 2000).

Literatures :

Bull. Misc. Inform. Kew 1919; Gamble, Fl. Madras 1: 505.1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 182. 2004.

Top of the Page