மெமிசிலான் சிஸ்பரன்சு Gamble - மெலாஸ்டோமெட்டேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 7 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையம் போன்றது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்குமானவை; இலைகாம்பு 0.2 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 6.5-10.7 X 2.9-4.6 செ.மீ., நீள்வட்டம்-முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி மழுங்கியது, அலகின் தளம் வட்டமானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, உரோமங்களற்றது, கோரியேசியஸ்; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் உலரும் போது மட்டும் சிறிதளவு தெளிவாக புலப்படக்கூடியது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் தெளிவற்றது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் நீல நிறமானது, தொகுப்பானது, தனித்து அல்லது மிகச்சிறிய மஞ்சரி காம்புடன் காணப்படும் சைம், பொதுவாக தண்டின் பக்கவாட்டில் காணப்படுபவை.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), விதை ஒன்று.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக மிதமான மற்றும் மிக உயரமான மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1200-1600 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் காணப்படுபவை - ஆனைமலை, தெற்கு நீலகிரி மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

தற்போதைய நிலை :

மிகவும் அழியும் தருவாயிலுள்ளவை (கிரிட்டிகல்லி எண்டோன்ஜர்டு, ஐ.யூ.சி.எண்., 2000)

சான்று ஏடு :

Bull. Misc. Inform. Kew 1919; Gamble, Fl. Madras 1: 505.1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 182. 2004.

Top of the Page