மீர்ஸ்டீக்கா டாக்டைலாய்டஸ் Gaertn. - மீர்ஸ்டீக்கேசி

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: காட்டு ஜாதிக்காமலையாளப் பெயர்: அடாக்காபேயின், சித்திராபூ, காட்டுஜாதி, பான்ந்தாபேயின், பசுபதி, பாட்டாபானு, பத்திரிபூகன்னடப் பெயர்: காடு ஜாஜிக்காய்

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 20 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது, ஸ்டில்ட் வேர்களுடையவை.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது, செதில்களாக உதிருபவை; உள்பட்டை சிவப்பு நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : கிளைகள் வர்டிசில்லேட், பொரும்பாலும் நிலத்திற்கு கிடைமட்டமானது; சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
சாறு : மரத்தின் பட்டை வெட்டப்படும் போது சிவப்பு நிற பால் அதிகளவு சுரக்கிறது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு_வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 1.5-4 செ.மீ., குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 12-25 x 4-12 செ.மீ., வடிவம் வேறுபாடானது, குறுகிய நீள்சதுர வடிவானது முதல் நீள்சதுர வடிவானது, நீள்வட்ட வடிவானது முதல் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது அதன் முனை மழுங்கியது அல்லது மெட்டையானது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் வட்டமானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, தடித்த கோரியேசியஸ், அலகின் மேற்பரப்பு பளபளப்பானது, அலகின் கீழ்பரப்பு மெழுகுபூசியது (க்களாக்கஸ்) போன்று வெள்ளை நிறமானது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 10-18 ஜோடிகள், அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் கண்களுக்கு புலப்படாது அல்லது அகன்ற வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட் அமைப்பு கொண்டது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஓர் பாலானவை, ஈரகம் கொண்டவை, வெள்ளை நிறமானது; ஆண் மலர்கள் இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை குட்டையான அம்பல் வகை மஞ்சரி, 10-20 மலர்களுடையது; பெண் மலர்கள் தொகுப்பாக அமைந்தவை, காம்பற்றது.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சியூல்), முட்டை வடிவானது, 6 X 3 செ.மீ., அடர்த்தியாக உரோமங்களுடையது; ஒரு விதையுள்ள கனி, முட்டை வடிவானது, ஆரஞ்ச் சிவப்பு நிறமான விளிம்களில் பிளவுடைய பத்ரி (ஏரில்) உடையது.

வாழியல்வு :

அதிகமானளவில் மிதமான உயரமுடைய (சப்கேனோப்பி) மரமாக பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1500 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

தென்இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் - தெற்கு, மத்திய மற்றும் மஹாராஷ்ட்ரா சயாத்திரியிலும் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Fruct. 1: 195. t. 41. f. 202. 1788; Gamble, Fl. Madras 3: 1214.1993 (re.ed); Saldanha, Fl. Karnataka 1: 54. 1984; Cook, Fl. Bombay 2: 530. 1908; Almeida, Fl. Maharashtra 4a:249. 2003.

Top of the Page