மீர்ஸ்டீக்கா பட்டுவா Houtt. ரகம் மேக்னிபிக்கா (Bedd.) Sinclair - மீர்ஸ்டீக்கேசி

இணையான பெயர் : மீர்ஸ்டீக்கா மேக்னிபிக்கா Bedd.

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: சுராபேயின், கொதாபெயின், கொட்டாபானுகன்னடப் பெயர்: ராமாபத்ரெ

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள், பொரும்பாலும் தாங்கு_வேர்களுடையவை (பட்ரஸ்டு), 20 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது, ஸ்டில்ட் வேர்களுடையவை மற்றும் மூச்சு (நிமெட்டொபோர்) வேர்களுடையவை.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை கரும்பர்புள் நிறமானது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது; உள்பட்டை கிரீம் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, தடித்தவை, துருப்போன்று உரோமங்களுடையது.
சாறு : மரத்தின் பட்டை வெட்டப்படும் போது சிவப்பு நிற பால் அதிகளவு சுரக்கிறது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு_வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 2-4 செ.மீ. நீளமானது, தடித்தவை, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், இளம்பருவத்தில் உரோமங்களுடையது, முதிரும் போது உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 20-60 ´10-15 செ.மீ., நீள்வட்ட-நீள்சதுர வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது அதன் முனை மழுங்கியது அல்லது அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் வட்டமானது அல்லது சதுர வடிவானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, தடித்த கோரியேசியஸ், அலகின் மேற்பரப்பு பளபளப்பானது, அடர்த்தியாக துரு உரோமங்களுடையது, முதிரும் போது உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 12-18 ஜோடிகள், அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் கண்களுக்கு புலப்படாது அல்லது பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஓர் பாலானவை, ஈரகம் கொண்டவை, ஆர்சியோலெட்; ஆண் மலர்கள் (10-20 மலர்கள்) கூட்டமாக தடித்த மஞ்சரிக்காம்பில் காணப்படுபவை, சப்அம்பல்லேட்; பெண் மலர்கள் 2 அல்லது 3 கூட்டாக இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சியூல்), 10.5 X 5-7, நீள்சதுர வடிவானது-முட்டை வடிவானது, அடர்த்தியாக துருப்போன்று உரோமங்களுடையது; ஒரு விதையுள்ள கனி, உருளை, விளிம்களில் பிளவுடைய ஆரஞ்ச்-சிவப்பு நிறமான பத்ரி (ஏரில்) உடையது.

வாழியல்வு :

நன்நீராலான சதுப்பு நிலங்களிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 600 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்- அகஸ்த்தியமலை (மேற்கு) மற்றும் மத்திய மலநாடு.

தற்போதைய நிலை :

அழியக்கூடிய தருவாயில் (எண்டோன்ஜர்டு) உள்ளவை (ஐ.யூ.சி. எண்., 2000).

சான்று ஏடு :

Gard. Bull. Singapore 23: 282. 1968; Gamble, Fl. Madras 2: 1214.1993 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 393. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 54. 1984; Cook, Fl. Bombay 2: 531. 1908.

Top of the Page