மீர்ஸ்டீக்கா மலபாரிக்கா Lamark. - மீர்ஸ்டீக்கேசி

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: காட்டு ஜாதிக்காமலையாளப் பெயர்: காட்டுஜாதி; காட்டுஜாதிக்கா, கோட்டப்பானு, பானாம்பால்கா, பத்திரிபூ, பொனம்பானு, பொன்னம்பெயின், பொன்னம்பூகன்னடப் பெயர்: கானகே, தொடாஜாஜிக்காய்

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 25 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை பச்சை-கருப்பு, வழவழப்பானது; உள்பட்டை சிவப்பு நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : கிளைகள் நிலத்திற்கு கிடைமட்டமானது; சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
சாறு : மரத்தின் பட்டை வெட்டப்படும் போது சிவப்பு நிற பால் அதிகளவு சுரக்கிறது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு_வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 1.0-1.5 செ.மீ. நீளமானது, இலைக்காம்பு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 9.5-22 x 3.7-10 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது அல்லது நீள்வட்ட-நீள்சதுர வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது அல்லது அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, அலகின் மேற்பரப்பு பளபளப்பானது, உரோமங்களற்றது மற்றும் அலகின் கீழ்பரப்பு மெழுகுபூசியது (க்களாக்கஸ்) போன்றது, கோரியேசியஸ்; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 8-14 ஜோடிகள், மெல்லியது, சிறிது அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை அல்லது கண்களுக்கு புலப்படாது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஓர் பாலானவை, ஆர்சியோலெட், வெள்ளை நிறமானது; ஆண் மலர்கள் எண்ணற்றவை, சிறியவை, சைம் வகை, இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை; பெண் மலர்கள் அம்பல் வகை மஞ்சரி, 5-6 மலர்களுடையது.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சியூல்) 5-7.5 x 1.8-3.5, நீள்சதுர வடிவானது, உரோமங்களுடையது; ஒரு விதையுள்ள கனி, நீள்சதுர வடிவானது;விளிம்களில் பிளவுடைய மஞ்சள் நிற சதைப்பற்றான பத்ரி (ஏரில்) உடையது.

வாழியல்வு :

மிதமான உயரமுடைய (சப்கேனோப்பி) மரமாக பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 800 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்- தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுபவை.

தற்போதைய நிலை :

உறுபடத்தக்க நிலையில் (வல்நர்புள்) உள்ளவை (ஐ.யூ.சி. எண்., 2000).

சான்று ஏடு :

Acad. Roy. Sci. Mem. Math. Phys. (Paris) 162. 1791; Gamble, Fl. Madras 3: 1213.1993 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 394. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 54. 1984; Cook, Fl. Bombay 2: 530. 1908; Almeida, Fl. Maharashtra 4a: 250. 2003.

Top of the Page