நீயோலாமர்க்கியா கடம்பா (Roxb.) Bosser ஆன்ந்தோசொப - ரூபியேசி

இணையான பெயர் : நாக்கிலியா கடம்பா Roxb.; ஆன்ந்தோசொப்பாலஸ் இண்டிக்கஸ் A.Rich

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: வெள்ள கடம்புமலையாளப் பெயர்: ஆட்டுதேக்கு, கடார்வாயுரா, கடம்பு, கதம்பா-விருகசம், கொதவரா, வெள்ளகடம்பு

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : இலையுதிர் மரம் 25 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, செதில்களாக உதிருபவை.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : கிளைகள் நிலத்திற்கு இணையானவை; சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் நான்கு கோணங்களுடையது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலையடிச்செதில் ஈட்டி வடிவானது, இலையடிச்செதில் இருஇலைக்காம்பிற்கு நடுவே (இண்டர்பீட்டியோலார்) உடையது, எளிதில் உதிரக்கூடியது மற்றும் தழும்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன; இலைக்காம்பு 2-3.5 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 16-28 x 7-13.5 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது, நீள்வட்டம்-நீள்சதுர வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் சதுர வடிவானது முதல் மெட்டையானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, இளம்பருவத்தில் அலகின் கீழ்பரப்பு உரோமங்களுடையது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 10-14 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் தளம் நோக்கிய இணையான அகன்ற பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் காணப்படும், கோள வடிவமான சீரமஞ்சரி; மலர்கள் காம்பற்றது, மஞ்சள் நிறமானது.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சியூல்) கோள வடிவமான சீரமஞ்சரியில் அமைந்தவை, ஒர் கனி இரண்டு இலைப் போன்ற அமைப்பு கொண்ட உருண்ட வடிவுடையது (காக்கை); விதைகள் எண்ணற்றது, கோணங்களுடையது.

வாழியல்வு :

திரிந்த பசுமைமாறாக்காடுகள் முதல் பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 700 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

ஆசியா, பசுபிக் தீவுகள் மற்றும் ஆஸ்திரேலியா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில்-தெற்கு, மத்திய மற்றும் மகாராஷ்ட்ரா சாகாயத்திரி பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Adansonia ser. 4. 6: 247. 1984; Gamble, Fl. Madras 2: 583. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 225. 2004; Cook, Fl. Bombay 1: 579.1903; Almeida, Fl. Maharashtra 3:41. 2001.

Top of the Page