நீயோநாக்கிலியா பர்புரியா (Roxb.) Merr. - ரூபியேசி

இணையான பெயர் : நாக்கிலியா பர்புரியா Roxb.

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: மஞ்சநீர்கடம்புகன்னடப் பெயர்: ஆநான்

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 20 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, ஒழுங்கற்ற செதில்களாக உதிருபவை; உள்பட்டை மஞ்சள் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் சிறிது கோணங்களுடையது, முதிரும் போது வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலையடிச்செதில் பெரியவை, இலைகளைப் போன்றது, தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, இலையடிச்செதில் இருஇலைக்காம்பிற்கு நடுவே (இண்டர்பீட்டியோலார்) உடையது, எளிதில் உதிரக்கூடியது மற்றும் தழும்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன; இலைக்காம்பு 1-2 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 8.5-16 x 4-12 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது, நீள்வட்டம்-தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் மெட்டையானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சார்ட்டோசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-8 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் தளம் நோக்கிய இணையான அகன்ற பெர்க்கரண்ட்..
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை அல்லது தண்டின் நுனியில் காணப்படும், கோள வடிவமானது சீரமஞ்சரி; மலர்கள் காம்பற்றது, பர்புள் நிறமானது.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சியூல்) கோள வடிவமான சீரமஞ்சரியில் அமைந்தவை, ஒர் கனி இரண்டு இலைப் போன்ற அமைப்பு கொண்ட உருண்ட வடிவுடையது (காக்கை); விதைகள் எண்ணற்றது, தட்டையானது, இறகுடையது.

வாழியல்வு :

நீரோடைகளின் அருகாமையிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 700 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா, ஆசியா, பசுபிக் தீவுகள் மற்றும் ஆஸ்திரேலியா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில்-ஆங்காங்கே தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Interpr. Rumph. Herb. Amboin. 483. 1917; Gamble, Fl. Madras 2: 584. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 225. 2004; Cook, Fl. Bombay 1: 580.1903; Almeida, Fl. Maharashtra 3:41. 2001.

Top of the Page