நோத்தோபிஜியா ஹைனியானா (J. Hk.) Gamble ரகம் ஹைனியானா - அனகார்டியேசி

இணையான பெயர் : நோத்தோபிஜியா கோலிபுரோக்கியானா (Wt.) Bl. ரகம் ஹைனியானா J.Hk.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறிய மரம், 15 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை மெல்லிய வெடிப்புடையது; உள்பட்டை பிங்க் நிறம்.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் உரோமங்களற்றது, இளங்கிளைகளில் மெல்லிய உரோமங்கள் காணப்படும்.
சாறு : சாறு மற்றும் குறைவாக வரும், கொப்பளங்களை உருவாக்க கூடியது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலைக்காம்பு 0.3-0.5 செ.மீ., இலை அலகு 4-11.5 X 1-3 செ.மீ., நீள்வட்டம்-நீள்சதுரம், மழுங்கிய கூரிய நுனி, அலகின் தளம் கூரியது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, கோரியேசியஸ், கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது, கீழ்பரப்பு வெளிறிய பச்சை நிறம்; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் இலையின் பரப்பிற்கு சமமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 15-25 ஜோடிகள், மிதமான வளைவுடையது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் சிறிது பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி பேனிக்கிள், உரோமங்களுடையது, மலர்கள் ஒர்பாலானவை மற்றும் இருபாலானவை கலந்தவை (பாலிகேமஸ்), காம்பில்லா மலர்கள்.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), தட்டையானது, ஒரு விதை கொண்டது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, உயரம் குறைவான மலைகளிலுள்ள அதிகம் மழை பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளிலும் மற்றும் மிதமான உயரமுடைய மரமாக மழை குறைந்த பசுமைமாறாக்காடுகளிலும் காணப்படும்.

காணப்படும் இடம் :

தீபகற்ப இந்தியாவில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் - தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுகிறது.

தற்போதைய நிலை :

குறைந்த பாதிப்புக்குட்பட்டது: பாதிக்கும் தருவாயில் (த்ரட்டண்டு) உள்ளவை (ஐ.யூ.சி. எண்.., 2000).

சான்று ஏடு :

Fl. Pres. Madras 1: 180. 1918; Gamble, Fl. Madras 1: 265. 1997 (re. ed); Saldanha, Fl. Karnataka 2: 207. 1996; Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 112. 2004.

Top of the Page