ஆக்ரீநாக்கிலியா மீஸ்சியோனிஸ் (Wall. ex G. Don) Ridsd. - ரூபியேசி

இணையான பெயர் : நாக்கிலியா மீஸ்சியோனிஸ் Wall. ex G. Don

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: ஆத்து-வாஞ்சிமலையாளப் பெயர்: ஆத்து-வாஞ்சி, நீர்வாஞ்சி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பசுமைமாறாமரம் 25 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல்-ப்ரவுன் நிறமானது, வழுவழுப்பானது; உள்பட்டை சிவப்பு நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் சிறிது கோணங்களுடையது, முதிரும் போது வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலையடிச்செதில் இருஇலைக்காம்பிற்கு நடுவே (இண்டர்பீட்டியோலார்) உடையது, எளிதில் உதிரக்கூடியது மற்றும் தழும்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன; இலைக்காம்பு 1 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 8.5-16 x 3-6 செ.மீ., ஈட்டி வடிவானது, நீள்வட்ட வடிவானது அல்லது தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது முதல் மெட்டையானது, அலகின் தளம் அட்டனுவேட் அல்லது டெக்கரண்ட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சார்ட்டோசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 10-13 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி கோள வடிவமானது சீரமஞ்சரி, தண்டின் நுனியில் காணப்படும்; மலர்கள் காம்பற்றது, மஞ்சள் நிறமானது வெள்ளை நிறமானது.
கனி / விதை : 2-அறைகளுடைய பைரீன், சதைப்பற்றான கோள வடிவமான அமைப்பில் அமைந்தவை; விதைகள் முட்டை வடிவானது, ஒவ்வொரு அறையிலும் சில விதைகளுடையது.

வாழியல்வு :

நீரோடைகளின் அருகாமையிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 700 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை-தெற்கு சயாத்திரி, பாலக்காடு மலைகள் மற்றும் மலபார்.

தற்போதைய நிலை :

உறுபடத்தக்க நிலையில் (வல்நர்புள்) உள்ளவை (ஐ.யூ.சி. எண்., 2000).

சான்று ஏடு :

Blumea 24. 332. 1978; Gamble, Fl. Madras 2: 582. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 226. 2004; Almeida, Fl. Maharashtra 3:42. 2001.

Top of the Page