ஒரியாக்னீடே இண்டகிரிபோலியா (Gaud.) Miq. - அர்ட்டிக்கேசி

இணையான பெயர் : வில்லிபுருனே இண்டகிரிபோலியா Gaud.

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 8 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது; உள்பட்டை பிங்க் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் சிறிது கோணங்களுடையது, ஆங்காங்கே வெள்ளை நிறமானது உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை, சிறுகிளைகளின் நுனியில் இலைகள் கூட்டமாக மற்றும் நெருக்கமாக காணப்படும்; இலையடிச்செதில் ஈட்டி வடிவானது, எளிதில் உதிரக்கூடியது மற்றும் தழும்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன; இலைக்காம்பு 1-3.7 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட் அல்லது பிளேனோகான்வக்ஸ், நுண்ணிய சாம்பல் நிறமான உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 10-20 (25) X 2.5-6.4 செ.மீ., குறுகிய-நீள்வட்ட வடிவானது முதல் தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி வால் போன்றது அல்லது வால்-அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கிட்டதட்ட கூரியது முதல் ஆப்பு வடிவானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது அல்லது அலகின் நுனிப்பகுதியில் சிறிய பிறை போன்ற பற்களுடையது, சார்ட்டோசியஸ், அலகின் கீழ்பரப்பில் மையநரம்பு மற்றும் பிற நரம்புகளில் வெள்ளை நிறமான உரோமங்களுடையது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 5-8 ஜோடிகள், நுனி நோக்கி வளைந்தவை, தளத்திலுள்ள ஒர் ஜோடி நரம்புகள் எதிரானாவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி சைம் வகை தொகுப்பாகமைந்த சீரமஞ்சரி, 0.4 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை அல்லது இலைகளற்ற கிளைகளில் அமைந்தவை; மலர்கள் ஓர் பாலானவை, ஒரகம் கொண்டவை அல்லது ஈரகம் கொண்டவை, காம்பற்றது அல்லது மிகச்சிறிய காம்புடையது.
கனி / விதை : சிற்றுலர்கனி (அக்கீன்).

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, திரிந்த மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 300-1400 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

இந்தியா, மீயான்மார் மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில்-தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Ann. Mus. Lugd.-Bat.4 : 306. 1869; Gamble, Fl. Madras 3: 1388. 1998 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 433. 2004.

Top of the Page