ஒரோபியா தாம்சோனை Bedd. - அனோனேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறிய மரம் அல்லது பெரிய குத்துச் செடி, 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : புதிதாக தோன்றிய சிறிய நுனிக்கிளைகளில் மெல்லிய உரோமங்கள் காணப்படும்.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 0.2-0.5 செ.மீ. நீளமானது; இலை அலகு 5-6.5 X 2.5-3.5 செ.மீ., முட்டை வடிவம், அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவம், மையநரம்பின் அடிபரப்பை தவிர மற்ற பகுதிகள் உரோமங்களற்றது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் சராசரியாக 6 ஜோடிகள், மெலிதானது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல் அமைப்பு கொண்டது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் வெள்ளை நிறமானது, இலைக்கோணங்களில் அமைந்தவை, தனியானது அல்லது 2-3 மலர்கள் சேர்ந்து காணப்படும், மலர்காம்பு உரோமங்களுடையது; மலர்காம்பு மிக குட்டையானது, மெல்லியது, உரோமங்களுடையது.
கனி / விதை : கொத்தான 1-2 விதையுள்ள முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), பட்டாணி (பிஸ்சிபார்ம்) போன்றது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, கடல் மட்டத்திலிருந்து 600 மீ. முதல் 1000 மீ. உயரத்திற்கு இடைப்பட்ட மலைகளிலுள்ள மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படும்.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும் - அரிதாக தெற்கு சயாத்திரி (அகஸ்த்திய மலை மற்றும் ஆனைமலை) பகுதியில் காணப்படும்.

தற்போதைய நிலை :

அழியக்கூடிய தருவாயில் (எண்டோன்ஜர்டு) உள்ளவை (ஐ.யூ.சி.எண்., 2000)

சான்று ஏடு :

Trans. Linn. Soc. Lond. 20: 5. 1846; Gamble, Fl. Madras 1: 24. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 19. 2004.

Top of the Page