பாவட்டா ப்ரிவிபுளோரா DC - ரூபியேசி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய குத்துச்செடி அல்லது சிறிய மரம் 4 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, வழுவழுப்பானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கோணங்களுடையது, முதிரும் போது வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலையடிச்செதில் ஈட்டி வடிவானது, இலையடிச்செதில் காம்புகளுக்கிடையே (இண்ட்ராபீட்டியோலார்) உடையது, தண்டிற்க்கு உறைப்போன்றது, எளிதில் உதிரக்கூடியது மற்றும் தழும்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன; இலைக்காம்பு 1-1.5 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 8-10 x 2.5-3 செ.மீ., தலைகீழ் முட்டை வடிவானது-தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது, அலகின் தளம் அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, இரண்டாம்_நிலை_நரம்புகளுக்கிடையே தொளிவான சுரப்பிகளுடையது, உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-9 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி கோரியம்போஸ் சைம் வகை மஞ்சரி, தண்டின் நுனியில் காணப்படும் அல்லது இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை; மலர்கள் வெள்ளை நிறமானது; மலர்காம்பு 0.3 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), 2 பைரீன் உடையது; ஒவ்வொரு பைரீனிம் ஒர் விதையுடையது.

வாழியல்வு :

மிக உயரமான மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் கீழ்மட்ட அடுக்கில் (அன்டர்ஸ்டோரி) காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1600 மீ. உயரத்திற்கு மேலுள்ள மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்-நீலகிரி மற்றும் பழனி மலைகள் பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Fl. Sylv. T. 327. 1873; Gamble, Fl. Madras 2: 633. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 228. 2004.

Top of the Page