போயான்தஸ் மலபரிக்கஸ் Bedd. - அனோனேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : குத்துச் செடி அல்லது சிறிய மரம், சராசரியாக 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் மென்சிறு உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 0.3 செ.மீ. நீளமானது, உருண்டையானது, மென்சிறு உரோமங்களுடையது, தடித்தது; இலை அலகு 10-20 X 3.6 செ.மீ., தலைகீழ் ஈட்டி வடிவம், அலகின் நுனி வால்-அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் இதய வடிவானது (கார்டேட்), அலகின் விளிம்பு அலைப்போன்றது, மென்சிறு உரோமங்களுடையது அல்லது கீழ்பரப்பு சிறிது உரோமங்களுடையது, மேற்பரப்பு உரோமங்களற்றது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 8-10 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் மெலிதானது, அகன்ற பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் தனியானது அல்லது கூட்டமாக காணப்படுபவை, இலைக்கு எதிரானது அல்லது அதற்கு சற்று மேல் அமைந்தது, வெள்ளை நிறமானது; மலர்காம்பு 1 செ.மீ. நீளமானது, அடர்த்தியான மென்சிறு உரோமங்களுடையது.
கனி / விதை : கொத்தான 1-2 விதையுள்ள முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), சிவப்பு நிறம்

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, கடல் மட்டத்திலிருந்து 900 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படும்.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும் - அரிதாக தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி முதல் வயநாடு வரையில் காணப்படும்.

தற்போதைய நிலை :

குறைந்த பாதிப்புக்குட்பட்டது: பாதிக்கும் தருவாயில் (த்ரட்டண்டு) உள்ளவை (ஐ.யூ.சி. எண்.., 2000).

சான்று ஏடு :

Beddome, Icon. Pl. Ind. Or. 76. 1868-1974; Gamble, Fl. Madras 1: 17. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 19. 2004.

Top of the Page