ഫീബ്‌ ലാന്‍സ്യോലേറ്റ Nees - ലോറേസി

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 8 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരമുളള മരങ്ങള്‍.
Branches and Branchlets : അരോമിലമായ, ഉരുണ്ട ഉപശാഖകള്‍.
Leaves : ലഘുവായ ഇലകള്‍, ഏകാന്തരക്രമത്തില്‍, സര്‍പ്പിളമായി, തണ്ടുകളുടെ അറ്റത്ത്‌ കൂട്ടമായടുക്കിയ വിധത്തിലാണ്‌; ഇലഞെട്ടിന്‌ 0.3 സെ.മീ തൊട്ട്‌ 2 സെ.മീ വരെ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 7.5 സെ.മീ തൊട്ട്‌ 20 സെ.മീ വരെ നീളവും 1.7 സെ.മീ തൊട്ട്‌ 6.5 സെ.മീ വരെ വീതിയും, വീതികുറഞ്ഞ ദീര്‍ഘവൃത്തീയ-കുന്താകൃതിയുമാണ്‌, പത്രാഗ്രം ദീര്‍ഘം തൊട്ട്‌ വാലുളളതുവരെയാണ്‌, പത്രാധാരം വീതികുറഞ്ഞ്‌ നേര്‍ത്തവസാനിക്കുന്നതാണ്‌, അരോമിലം, കീഴെ നീലരാശി കലര്‍ന്നതാണ്‌; മുഖ്യസിര മുകളില്‍ അല്‍പ്പം ഉയര്‍ന്നതാണ്‌; 9 മുതല്‍ 13 വരെ ജോഡി, നേര്‍ത്ത, ദ്വിതീയ ഞരമ്പുകള്‍; ജാലിത പെര്‍കറന്റ്‌ വിധത്തിലുളള ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍.
Inflorescence / Flower : 4 അറകളുളള കേസരങ്ങളുളളതും, കുര്‍ത്ത പരിദളമുളളതുമായ, സാധാരണയായി ദ്വിലിംഗികളും അപൂര്‍വ്വമായി ബഹുലിംഗികളുമായ പൂക്കള്‍, 10 സെ.മീ വരെ നീളമുളള കക്ഷീയമോ ഉപഉച്ഛസ്ഥമോ ആയ നേര്‍ത്ത പാനിക്കിള്‍ പൂങ്കുലകളാണ്‌.
Fruit and Seed : ഒറ്റ വിത്തുളള കായ, 1.3 സെ.മീ നീളമുളള, കറുത്ത ദീര്‍ഘഗോളാകാര ബെറിയാണ്‌.

Ecology :

900 മീറ്ററിനും 1600 മീറ്ററിനും ഇടയില്‍ ഉയരമുളളയിടങ്ങളിലെ നിത്യഹരിത വനങ്ങളില്‍, കീഴ്‌ത്തട്ട്‌ മരങ്ങളായി അപൂര്‍വ്വമായി വളരുന്നു.

Distribution :

ഇന്ത്യയിലും മ്യാന്‍മറിലും കാണപ്പെടുന്നു; പശ്ചിമഘട്ടത്തില്‍ തെക്കന്‍ സഹ്യാദ്രിയിലും മധ്യസഹ്യാദ്രിയിലും അപൂര്‍വ്വമായി കാണപ്പെടുന്നു.

Literatures :

Syst. Laurin. 106. 1836; Gamble, Fl. Madras 2: 1228. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 401. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 72. 1996.

Top of the Page