ஃபோபே லான்சியோலேட்டா Nees - லாரேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 8 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறுநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை, தண்டின் நுனியில் கூட்டமாக மற்றும் நெருக்கமாக அமைந்தவை; இலைக்காம்பு 0.3-2 செ.மீ. நீளமானது; இலை அலகு 7.5-20 X 1.7-6.5 செ.மீ., குறுகிய நீள்வட்டம்-ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது முதல் வால் போன்றது, அலகின் தளம் குறுகியது மற்றும் அட்டனுவேட், அலகின் கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது மற்றும் மெழுகு பூசியது போன்றது அல்லது சாம்பல் கலந்த நீல நிறமானது (க்களாக்கஸ்); மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் மேற்பரப்பைவிட உயர்ந்தது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 9-13 ஜோடிகள், மெல்லியவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல் பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் அல்லது கிட்டதட்ட தண்டின் நுனியில் அமைந்த மெல்லிய பேனிக்கிள், 10 செ.மீ. நீளமானது; பொதுவாக இருபாலானவை அல்லது அரிதாக மலர்கள் ஒர்பாலானவை மற்றும் இருபாலானவை கலந்தவைகள் பாலிகேமஸ்); ப்பீரியான்ந்த் மஞ்சள் நிறமானவை; மகரந்த பை 4 அறைகளுடையது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), நீள்வட்ட வடிவானது, கருப்பு நிறமானது, 1.3 செ.மீ. நீளமானது; விதை ஒன்றுடையது.

வாழியல்வு :

அரிதானது, சிறிய மரமாக (கீழ்மட்ட அடுக்கில்) பசுமைமாறாக்காடுகளில் கடல் மட்டத்திலிருந்து 900-1600 மீ. இடைப்பட்ட உயரத்திற்கு மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

இந்தியா மற்றும் மியான்மார்; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் அரிதாக தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Syst. Laurin. 106. 1836; Gamble, Fl. Madras 2: 1228. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 401. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 72. 1996.

Top of the Page