பில்லான்ந்தஸ் பாலிபில்லஸ் Willd. - ஈபோர்பியேசி

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: கருட்டுநெல்லி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : இலையுதிர் மரம், 8 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது சாம்பல் நிறமானது, வழுவழுப்பானது; உள்பட்டை பச்சை நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கோணங்களுடையது முதல் கிட்டதட்ட வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு_வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலையடிச்செதில் பக்கவாட்டில் அமைந்தவை, நிரந்தரமானது; இலைக்காம்பு 0.1 செ.மீ. நீளமானது, உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 1-1.5 X 0.3-0.5 செ.மீ., நீள்சதுர வடிவானது, அலகின் நுனி மெட்டையானதுடன் அதன் முனை மூயூக்கரனேட், அலகின் தளம் சமமற்றது மற்றும் சதுர வடிவானது, அலகின் விளிம்பு தடித்தவை மற்றும் பின்புறம் வளைந்து (ரெவலுட்) காணப்படும், கோரியேசியஸ், அலகின் கீழ்பரப்பு மெழுகு பூசியது போன்றது அல்லது சாம்பல் கலந்த நீல நிறமானது (க்களாக்கஸ்), உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-8 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை அல்லது கண்களுக்கு புலப்படாது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை, சைம் வகை மஞ்சரி அல்லது தனித்தவை; மலர்கள் ஓர் பாலானவை, வெள்ளை நிறமானது.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சியூல்), வழுவழுப்பானது, 3-அறைகளுடையது, தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, பர்புள்-கருப்பு நிறமானது; விதைகள் 6.

வாழியல்வு :

மழை குறைவாக பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளின் விளிம்புகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில்-அகஸ்த்தியமலை பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Willd., Sp. Pl. 4: 586. 1781; Gamble, Fl. Madras 2: 1288. 1993 (re.ed.); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 427. 2004.

Top of the Page