பிட்டொஸ்போரம் டோசிகாளன் Miq. - பிட்டொஸ்போரொசி

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: காசுமரம்

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறியமரங்கள் 8 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது; உள்பட்டை வெள்ளை நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் மெல்லியது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, சிறிய உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போல் அமைந்தது, பொரும்பாலும் சிறுகிளைகளின் நுனியில் இலைகள் கூட்டமாக மற்றும் நெருக்கமாக காணப்படும்; இலைக்காம்பு 0.5-1.5 செ.மீ. நீளமானது, இலைக்காம்பு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 7-12.8 X 3-4.3 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது முதல் நீள்வட்ட-தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவானது முதல் டொக்கரண்ட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, உரோமங்களுடையது, முதிரும் போது உரோமங்களற்றது, சார்ட்டேசியஸ், மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 8 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் நெருக்கமான வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் காணப்படும், அம்பல் வகை குட்டையான ரெசீம் மஞ்சரி.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சியூல்), அறைகள் இணையுமிடத்தில் வெடிக்க கூடியது, 2-அறைகளுடையது, 1 செ.மீ. நீளமானது, உரோமங்களுடையது, உலரும் போது கருப்பு நிறமானது; விதைகள் 4, ஆரஞ்ச் முதல் சிவப்பு நிறமானது.

வாழியல்வு :

பசுமைமாறாக்காடுகளின் விளிம்புகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக 400 மற்றும் 850 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்- தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுபவை.

தற்போதைய நிலை :

அரிதானது (Ahmedullah & Nayar, 1987).

சான்று ஏடு :

Anal. Bot. Ind. 3: 5. 1852; Gamble, Fl. Madras 1: 55. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 33. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 354. 1984; Cook, Fl. Bombay 1: 58. 1903; Almeida, Fl. Maharashtra 1:67. 1996

Top of the Page