Polyalthia coffeoides (Thw.) J. Hk. & Thoms. - ANNONACEAE