பாலியால்தியா கோரியண்டி (Dunal) Benth. & J. Hk. ex J. Hk. & Thoms. - அனோனேசி

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: கருவால், கருவல்லி, குருண்டிபணல்

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறியமரங்கள் 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது, வழவழப்பானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு_வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 0.3-0.4 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 6-8 X 3-4, நீள்வட்ட வடிவானது முதல் முட்டை-நீள்வட்ட வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது மற்றும் திருகியது, அலகின் தளம் கூரியது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6 ஜோடிகள், டொமேசியா நரம்புகளின் கோணங்களில் கொண்டவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை முதல் கண்களுக்கு புலப்படாது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் தனித்தவை, இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை.
கனி / விதை : கொத்தான 1 விதையுள்ள முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), முட்டை வடிவம்.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக குறைந்த மழை பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் 300 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

தென்இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் - அகஸ்த்தியமலை.

சான்று ஏடு :

Fl. Brit. Ind. 1.64. 1872; Gamble, Fl. Madras 1: 16. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 20. 2004.

Top of the Page