ಟೀರೋಸ್ಪರ್ಮಮ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟಮ್ Wt. & Arn. - ಸ್ಟರ್ಕ್ಯೂಲಿಯೇಸಿ