(ப்)டிரோஸ்பர்மம் ரெட்டிகுலேட்டம் Wt. & Arn. - ஸ்டர்குலியேசி