ரைனோரியா பெங்கலன்சிஸ் (Wall.) O.Ktze. - வையலேசி

இணையான பெயர் : ஆல்சோடீயா பெங்கலன்சிஸ் Wall.; ஆல்சோடீயா சைலானிக்கா (Arn.) Thw.

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 7 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை வழுவழுப்பானது; உள்பட்டை மஞ்சள் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கோணங்களுடையது முதல் வளையமானது, நுண்ணிய உரோமங்களுடையது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு_வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலையடிச்செதில் பக்கவாட்டில் அமைந்தவை, கோட்டு வடிவானது-ஈட்டி வடிவானது, உரோமங்களுடையது, எளிதில் உதிரக்கூடியது மற்றும் தழும்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன; இலைக்காம்பு 0.7-1.5 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 9-19 X 3.5-6.7 செ.மீ., குறுகிய நீள்வட்ட வடிவானது முதல் நீள்வட்டம்-நீள்சதுர வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியதுடன் அதன் முனை மூயூக்கரனேட், அலகின் தளம் கூரியது, அலகின் விளிம்பு ரம்ப பற்களுடையது-பிறை போன்ற பற்களுடையது, கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-10 ஜோடிகள், டொமேசியா நரம்புகளின் கோணங்களில் கொண்டவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் விளிம்பு நோக்கிய இணையான நெருக்கமான வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை, தொகுப்பாகமைந்தவை; மலர்கள் வெள்ளை நிறமானது, காம்பற்றது.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சியூல்), வழுவழுப்பானது, 3-அறைகளுடையது; விதைகள் 3.

வாழியல்வு :

மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 800 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் பசுபிக் தீவுகள்; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில்-தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி (கூர்க் மற்றும் சீக்மகளுர்) பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

O.Ktze., Rev. Gen. Pl. 1: 42. 1891; Gamble, Fl. Madras 1: 49. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 30. 2004.

Top of the Page