சிம்பளாக்காஸ் போலியோசா Wt. - சிம்பளாக்கேசி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறிய மரம் 8 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலைக்காம்பு 0.5-1.5 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், இளம்பருவத்தில் உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 5.5-10 x 2.5-5 செ.மீ., நீள்வட்டம்-தலைகீழ் முட்டை வடிவானது அல்லது தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி வட்டமானது அல்லது குட்டையான அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவானது-அட்டனுவேட் அல்லது வட்டமானது, அலகின் விளிம்பு ரம்ப பற்களுடையது மற்றும் சிறிது அலை போன்றது, கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது அல்லது அலகின் கீழ்பரப்பில் மையநரம்பு தவிர பிற பகுதிகள் உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 8-14 ஜோடிகள், ஒன்றொடுன்று விளிம்பின் அருகில் (லுப்) இணைந்தவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி ஸ்பைக் வகை; மலர்கள் வெள்ளை நிறமானது, காம்பற்றது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), முட்டை வடிவானது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, மிதமான உயரமுடைய மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 800-1400 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்-அதிகமாக நீலகிரி மற்றும் பழனி மலைகள் பகுதிகளில் காணப்படுபவை; ஆங்காங்கே அகஸ்த்தியமலை, வருசநாடு மலைகள் மற்றும் கார்டமம் மலை பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Wight, Ic. t. 1234. 1848; Gamble, Fl. Madras 2: 783. 1993 (re.ed.); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 273. 2004.

Top of the Page