சிம்பளாக்காஸ் வயநாடன்ஸ் (O. Ktze.) Noot. - சிம்பளாக்கேசி

இணையான பெயர் : ஈஜினியாய்டஸ் வயநாடன்ஸ் O. Ktze.; சிம்பளாக்காஸ் அக்குமினேட்டா Bedd.

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: பாசொட்டியை, பொடிபாரி.

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறிய மரம் 7 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, இளம்பருவத்தில் உரோமங்களுடையது, முதிரும் போது உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலைக்காம்பு 0.5-1.4 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், முதிரும் போது உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 4.5-10 x 2-3.5 செ.மீ., முட்டை-நீள்வட்ட வடிவானது, அலகின் நுனி வால்-அதிக்கூரியதுடன் அதன் முனை மூயூக்கரனேட், அலகின் தளம் அட்டனுவேட்-டெக்கரண்ட், அலகின் விளிம்பு ரம்ப பற்களுடையது மற்றும் பின்புறம் வளைந்து காணப்படும், முதிரும் போது உரோமங்களற்றது, உலரும் போது பச்சை நிறமானது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 5 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் மற்றும் பிற நரம்புகள் கண்களுக்கு புலப்படாது அல்லது அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை, ரெசீம் வகை, 14 செ.மீ. நீளமானது, உரோமங்களுடையது; மலர்காம்பு 0.5 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), நீள்வட்ட அல்லது நீள்சதுர வடிவானது, 1.2 செ.மீ. நீளமானது; விதைகள் 1-2.

வாழியல்வு :

அரிதாக, கீழ்மட்ட அடுக்கில் (அன்டர்ஸ்டோரி), மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1000-1600 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் தெற்கு பகுதிகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்-அகஸ்த்தியமலை, வருசநாடு மலைகள் மற்றும் வயநாடு மலை பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Nooteb. Rev. Symplocac. 293. 1975; Gamble, Fl. Madras 2: 783. 1993 (re.ed.); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 274. 2004; Nooteb., Rev. Symplocac. 293. 1975.

Top of the Page