சைஜீஜியம் குமுனி (L.) Skeels - மிர்ட்டேசி

இணையான பெயர் : மிர்ட்ஸ் குமுனி L.; யுஜினியா ஜம்புலானா Lam.; சைஜீஜியம் ஜம்புலானம் (Lam.) DC.

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: நாவல்மலையாளப் பெயர்: காட்டுசம்பா, நாகா, நாவல், ஞ்ஜ்ரா, ஹ்ஜாவல், பெரின்னாரல், பொரிஞ்ஜாராகன்னடப் பெயர்: நெருலா, நீரம், நெரலெ

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய மரங்கள் 20 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது அல்லது ப்ரவுன் நிறமானது, ஒழுங்கற்ற செதில்களாக உதிருபவை; உள்பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது முதல் சிறிது நான்கு கோணங்களுடையது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலைக்காம்பு 1-2.5 செ.மீ., குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 7-15 X 3-7 செ.மீ., வெவ்வேறு வடிவுடையது, நீள்வட்ட வடிவானது முதல் அகன்ற நீள்வட்ட வடிவானது அல்லது குறுகிய முட்டை-நீள்சதுர வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது முதல் அதிக்கூரியதுடன் அதன் முனை மழுங்கியது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் அட்டனுவேட் அல்லது வட்டமானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, கோரியேசியஸ், ஒளிபுகும் சுரப்பி புள்ளிகளுடையது (சிலசமயங்களில் தடித்த கோரியேசியஸ் இலைகளில் ஒளிபுகும் சுரப்பி புள்ளி கண்களுக்கு புலப்படாது); மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; விளிம்பு நரம்பு (இண்ட்ராமார்ஜினல் நரம்பு) கொண்டது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் நெருக்கமான இணையானவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அட்மீடியல்லி ராமிபைடு.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி கோரியம்போஸ் பேனிக்கிள் சைம் வகை, இலைகளற்ற முதிர்ந்த கிளைகளில் தோன்றுபவை; மலர்கள் வெள்ளை நிறமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி) கோளவடிவானது அல்லது நீள்சதுர வடிவானது, நிரந்தரமான புல்லி இதழ்களுடையவை, பர்புள் நிறமானது, உண்ணக்கூடியது; ஒரு விதையுள்ள கனி.

வாழியல்வு :

பசுமைமாறாக்காடுகள் முதல் மழை அதிகம் பெறும் இலையுதிர்காடுகளிலும் காணப்படும், மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகள் மற்றும் கடல் மட்டத்திலுள்ள நிலங்கள் மற்றும் பொரும்பாலும் சாலைகளின் ஒரமாக நடப்பட்டுள்ளன.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் - முழுவதும் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Bur. Pl. Industr. Bull. 248: 2. 1912; Gamble, Fl. Madras 1: 481.1997 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 176. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 27. 1996; Cook, Fl. Bombay 1: 492. 1903; Almeida, Fl. Maharashtra 2:270. 1998

Top of the Page