சைஜீஜியம் டென்சிபுளோரம் Wall. ex Wt. & Arn. - மிர்ட்டேசி

இணையான பெயர் : சைஜீஜியம் அர்நாட்டியானம் Walp.; சைஜீஜியம் டென்சிபுளோரம் Wall.

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: நாவல், நாகைமலையாளப் பெயர்: ஆயுரி, காராயாம்பூ, ஞ்ஜ்வால், வெள்ளஞ்வல்

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய மரங்கள் 15 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, வழவழப்பானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலைக்காம்பு 1-2.3 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 4-8 x 2.5-3 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது முதல் வால் போன்றது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, ஒளிபுகும் சுரப்பி புள்ளிகளுடையது, கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது, உலரும் போது ஆலிவ் பச்சை நிறமானது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; விளிம்பு நரம்பு (இண்ட்ராமார்ஜினல் நரம்பு) கொண்டது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் எண்ணற்றவை, இணையானவை, மெல்லியது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் கண்களுக்கு புலப்படாது முதல் ஆட்மீடியல்லி ராமிபைடு.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி அடர்த்தியான சைம் போன்ற சிறு அம்பல், தண்டின் நுனியில் காணப்படும்; மலர்கள் வெள்ளை நிறமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி) நீள்சதுர வடிவானது, நிரந்தரமான புல்லி இதழ்களுடையவை, பர்புள்; ஒரு விதையுள்ள கனி.

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக மிக உயரமான மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக 1500-2300 உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்- ஆனைமலை, பழனி மலைகள் மற்றும் நீலகிரி.

தற்போதைய நிலை :

உறுபடத்தக்க நிலையில் (வல்நர்புள்) உள்ளவை (ஐ.யூ.சி. எண்., 2000).

சான்று ஏடு :

Prodr. 329. 1834; Gamble, Fl. Madras 1: 478.1997 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 176. 2004;

Top of the Page