சைஜீஜியம் கோம்ப்பிலியானம் Rathakr. & Chitra - மிர்ட்டேசி

இணையான பெயர் : யுஜினியா மைக்ரோபில்லா Bedd.; சைஜீஜியம் மைக்ரோபில்லம் Gamble

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: செருஞ்ஜ்வல்

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 10 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல்-ப்ரவுன் நிறமானது மற்றும் வெள்ளை நிறம் கலந்தவை, முதிரும் போது செதில்களாக உதிருபவை.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : இளம்பருவத்தில் சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் நான்கு கோணங்களுடையது, முதிரும் போது குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, மெல்லியது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலைக்காம்பு 0.1 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு சிறியவை, 0.6-3 X 0.2-1 செ.மீ., ஈட்டி வடிவானது, நீள்வட்ட வடிவானது முதல் தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி மெட்டையானது, அலகின் தளம் கூரியது-வட்டமானது, அலகின் விளிம்பு பின்புறம் வளைந்து (ரெவலுட்) காணப்படும், ஒளிபுகும் சுரப்பி புள்ளிகளுடையது, கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் மற்றும் மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் கண்களுக்கு புலப்படாது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் காணப்படும் மற்றும் இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை, அம்பல் வகை மஞ்சரி, அரிதாக தனித்தவை; மலர்கள் வெள்ளை நிறமானது; மலர்காம்பு 0.2 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி) 0.8×5 செ.மீ., கோளவடிவானது முதல் நீள்சதுர வடிவானது, நிரந்தரமான புல்லி இதழ்களுடையவை, பர்புள்; ஒரு விதையுள்ள கனி.

வாழியல்வு :

பசுமைமாறாக்காடுகளின் விளிம்புகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக 1100-1400 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்- அகஸ்த்தியமலை.

சான்று ஏடு :

Henry & Nair, Fl. Tamil Nadu Ser. 1, 1: 156. 1983; Gamble, Fl. Madras 1: 479.1997 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 176. 2004; Sheeba et al., 2003. Bull. Bot. Surv. India 45: 111.

Top of the Page