சைஜீஜியம் லேட்டம் (Buch.-Ham.) Gandhi - மிர்ட்டேசி

இணையான பெயர் : யுஜினியா லேட்டா Buch.-Ham.; ஜாம்போசா லேட்டா (Buch.-Ham.) Blume

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: கொல்லிஞ்ஜ்வல்

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 7 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை வெள்ளை நிறமானது, வழவழப்பானது; உள்பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, மெல்லியது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலைக்காம்பு 0.5-0.7 செ.மீ. நீளமானது, இலைக்காம்பு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 6.5-13.5 X 2.5-6 செ.மீ., பொரும்பாலும் நீள்வட்ட வடிவானது, சிலசமயங்களில் குறுகிய நீள்வட்ட வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது முதல் வால் போன்றது அதிக்கூரியதுடன் அதன் முனை மழுங்கியது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் அட்டனுவேட் அல்லது ஆப்பு வடிவானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சார்ட்டேசியஸ், ஒளிபுகும் சுரப்பி புள்ளிகளுடையது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 9-12 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் கிடைமட்டமான வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட் அமைப்பு கொண்டது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் காணப்படும் அல்லது இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை, இரு முறை கிளைத்த சைம் வகை அல்லது தனித்தவை; மலர்கள் பெரியவை; மகரந்தாள் எண்ணற்றவை, கிரிம்சன் நிறமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), முட்டை வடிவானது, 2.5 - 3 செ.மீ. நீளமானது, நிரந்தரமான புல்லி இதழ்களுடையவை.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் தெற்கு பகுதியில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை - தெற்கு, மத்திய மற்றும் தென்மஹாராஷ்ட்ரா சயாத்திரியிலும் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Saldanha & Nicolson, Fl. Hassan Dist. 282. 1976; Gamble, Fl. Madras 1: 474.1997 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 177. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 29. 1996; Cook, Fl. Bombay 1: 488. 1903; Almeida, Fl. Maharashtra 2:272. 1998.

Top of the Page