சைஜீஜியம் மலபாரிக்கம் (Bedd.) Gamble - மிர்ட்டேசி

இணையான பெயர் : யுஜினியா மலபாரிக்கா Bedd.

Vernacular names : கன்னடப் பெயர்: சிக்கா நெரலெ

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 10 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல்-ப்ரவுன் நிறமானது, வழவழப்பானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, மெல்லியது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலைக்காம்பு 0.6-1.2 செ.மீ. நீளமானது, இலைக்காம்பு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 5-12.5 X 2.5-6 செ.மீ., தலைகீழ் முட்டை வடிவானது முதல் வட்டமானது அல்லது தலைகீழ் இதய வடிவானது, அலகின் நுனி மெட்டையானது அல்லது சிறு_பிளவுடையது (ரெட்யூஸ்), அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவானது-அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, உரோமங்களற்றது, மெல்லிய கோரியேசியஸ், ஒளிபுகும் சுரப்பி புள்ளிகளுடையது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; விளிம்பு நரம்பு (இண்ட்ராமார்ஜினல் நரம்பு) கொண்டது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள்8-12 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி சைம் வகை, இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை அல்லது இலைகளற்ற முதிர்ந்த கிளைகளில் தோன்றுபவை; மலர்கள் வெள்ளை நிறமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), கோளவடிவானது, நிரந்தரமான புல்லி இதழ்களுடையவை.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் அல்லது சதுப்பு நிலங்களிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக 900 மற்றும் 1600 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் தெற்கு பகுதியில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை- பெரியார் பகுதி, ஆனைமலை, வயநாடு.

சான்று ஏடு :

Gamble, Fl. Madras 481 (1340). 1919; Gamble, Fl. Madras 1: 481.1997 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 178. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 29. 1996.

Top of the Page