சைஜீஜியம் பரமோஸ்வாரானை Mohanan & Henry - மிர்ட்டேசி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 8 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் நான்கு கோணங்களுடையது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலைக்காம்பு 0.2 செ.மீ. நீளமானது, உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 2.8-5×1.8-2.7 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது முதல் முட்டை-நீள்வட்ட வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது அல்லது மெட்டையானது, அலகின் தளம் வட்டமானது அல்லது மெட்டையானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது அல்லது பின்புறம் வளைந்து (ரெவலுட்) காணப்படும், கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது, ஒளிபுகும் சுரப்பி புள்ளிகளுடையது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் எண்ணற்றவை, இணையானவை, மெல்லியது, விளிம்பு நரம்பு (இண்ட்ராமார்ஜினல்) உடையது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அட்மீடியல்லி ராமிபைடு அல்லது கண்களுக்கு புலப்படாது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் காணப்படும் அம்பல்லேட் சைம் வகை; மலர்கள் பச்சை-வெள்ளை நிறமானது; புல்லி இதழ்கள் புனல் போன்றது, 1 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), 1.5 செ.மீ. நீளமானது, பம்பர வடிவானது, நிரந்தரமான புல்லி இதழ்களுடையவை; விதைகள் 1-2.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக பசுமைமாறாக்காடுகளில் 1600 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்- அகஸ்த்தியமலை மலைகள் மற்றும் வருசநாடு மலைகள் ( தெற்கு சயாத்திரி).

தற்போதைய நிலை :

அழியக்கூடிய தருவாயில் (எண்டோன்ஜர்டு) உள்ளவை (ஐ.யூ.சி. எண்., 2000).

சான்று ஏடு :

J. Bombay Nat. Hist. Soc. 84: 408. 1987; Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 179. 2004.

Top of the Page