சைஜீஜியம் தமிழ்நாடன்சிஸ் Rathkr. & Chitra - மிர்ட்டேசி

இணையான பெயர் : யுஜினியா மான்ட்டானா Wt.; சைஜீஜியம் மான்ட்டானம் (Wt.) Gamble

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: கள்ளுன்ஜ்வல், கல்மொனி, பொரியில்

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 15 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, செதில்களுடையது; உள்பட்டை கிரீம் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் தடித்தவை மற்றும் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கோணங்களுடையதுமற்றும் குறுகிய சிறகு போன்ற அமைப்புடையது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலைக்காம்பு 0.4-1.2 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 6.5-12.5 X 3.3-7.5 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது முதல் அகன்ற நீள்வட்ட வடிவானது அல்லது தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி மெட்டையானது முதல் வட்டமானது; அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, ஒளிபுகும் சுரப்பி புள்ளிகளுடையது, கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; விளிம்பு நரம்பு (இண்ட்ராமார்ஜினல் நரம்பு) கொண்டது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 12 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் கண்களுக்கு புலப்படாது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் சிறியவை, மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் காணப்படும் கோரியம்போஸ் சைம் வகை மஞ்சரி.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), கோளவடிவானது, பர்புள் நிறமானது, 0.8 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, நிரந்தரமான புல்லி இதழ்களுடையவை; ஒரு விதையுள்ள கனி.

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக, மிக உயரமான மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து1400-2400 மீ. வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்- அகஸ்த்தியமலை, ஆனைமலை மற்றும் நீலகிரி.

சான்று ஏடு :

Nair & Henry Fl. Tamil Nadu இந்தியா 1: 158. 1983; Gamble, Fl. Madras 1: 479.1997 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 179. 2004.

Top of the Page