ட்டாரென்னா ஏசியாட்டிக்கா (L.) Kuntze ex K. Schum. ரகம் ரிஜிடா Wt. - ரூபியேசி

இணையான பெயர் : ரொன்டீலிட்சியா ஏசியாட்டிக்கா L.; சொமிலியா ஏசியாட்டிக்கா (L.) Kuntze

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: தாரானிமலையாளப் பெயர்: குப்பிபூவு, தாரானா

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய குத்துச்செடி முதல் சிறிய மரம் 6 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல்-ப்ரவுன் நிறமானது, செதில்களாக உதிருபவை; உள்பட்டை ஆரஞ்ச் நிற புள்ளிகளுடையது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கோணங்களுடையது, முதிரும் போது வளையமானது, உரோமங்களற்றது; நுனியிலுள்ள மொட்டு மஞ்சள் நிற ரெசீன் சுரக்ககூடியது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலையடிச்செதில் முக்கோணமானது மற்றும் நீட்சியுடையது, இலையடிச்செதில் இருஇலைக்காம்பிற்கு நடுவே (இண்டர்பீட்டியோலார்) உடையது, எளிதில் உதிரக்கூடியது மற்றும் தழும்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன; இலைக்காம்பு 0.5-2 செ.மீ., குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 8-18 X 4-8 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது முதல் நீள்வட்டம்-முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி குட்டையான சிறிது அதிக்கூரியதுடன் அதன் முனை மழுங்கியது, அலகின் தளம் அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது மற்றும் பின்புறம் வளைந்து (ரெவலுட்) காணப்படும், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட சிறிது உயர்ந்து இருக்கும் மற்றும் உலரும் போது அலகின் பரப்பைவிட சிறிது பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 9-12 ஜோடிகள், உரோமங்களுடைய டொமேசியா நரம்புகளின் கோணங்களில் உடையது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் காணப்படும் கோரியம்போஸ் சைம் வகை மஞ்சரி; மலர்கள் கீரிம் நிறமானது முதல் மஞ்சள் நிறமானது, காம்பற்றது அல்லது மிகச்சிறிய காம்புடையது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), 2-அறைகளுடையது; விதைகள் எண்ணற்றது.

வாழியல்வு :

மிக உயரமான மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளின் விளிம்புகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1600 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் தெற்கு பகுதிகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்-அகஸ்த்தியமலை, ஆனைமலை, பழனி மலைகள், நீலகிரி மற்றும் பாபாபுடான்கிரி மலைகள் பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Bot. Tidsskr. 24: 332. 1902; Gamble, Fl. Madras 2: 613. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 236. 2004; Almeida, Fl. Maharashtra 3:59. 2001.

Top of the Page