டெர்மினேல்லியா ட்ராவன்கோரன்சிஸ் Wight & Arn. - காம்பிரிட்டோசி

இணையான பெயர் : டெர்மினேல்லியா அங்குஸ்டிஃபோலியா Sensu Roxb.

தமிழ் பெயர் : மோர்கட்சீ, பேய்கடுக்காய்.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய மரங்கள், தாங்கு வேர்களுடையவை (பட்ரஸ்டு), 35 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் தண்டு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் ஒழுங்கான வளையம் போன்றது; மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, வழுவழுப்பானது; உள்பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் சிறிது வளையம் போன்றது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை அல்லது கிட்டதட்ட எதிரடுக்கமானவை மற்றும் சுழல் போல் அமைந்தவை; இலைக்காம்பு 1.3-1.9 செ.மீ. நீளமானது, இலைக்காம்பு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் சிறிது கேனாலிகுலேட்; இலை அலகு 5-11 X 2.2-5 செ.மீ., குறுகிய நீள்வட்ட-நீள்சதுர அல்லது ஈட்டி வடிவமானது, அலகின் நுனி கூரியது முதல் அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் சமமற்ற அட்டனுவேட் அல்லது வட்டமானது; அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, கோரியேசியஸ், முதிரும் வரை உரோமங்களுடையது மற்றும் பிறகு உரோமங்களற்றது, மையநரம்பு அலகின் பரப்பிற்கு இணையானவை; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 12-15 ஜோடிகள், நன்கு படிப்படியாக வளைந்தது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை, பேனிக்கிள்டு ஸ்பைக், மஞ்சரி காம்பு மற்றும் மலர்காம்பு துரு போன்று சிறு உரோமங்களுடையது; மலர்கள் வெண்மை நிறமானது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), 3.8 X 1.3 செ.மீ., முட்டை வடிவானது, சாம்பல் நிறமான புள்ளிகளுடையது, ஓர் விதையுடையது.

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக, அதிக மழை பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 100-1000 மீ. வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுகின்றன - ஆங்காங்கே குறைந்த எண்ணிக்கையில் தெற்கு சயாத்திரியிலும் மற்றும் அரிதாக மத்திய சயாத்திரியின் தெற்கு பகுதியிலும் காணப்படுபவை

சான்று ஏடு :

Wight and Arnon, Prodr. 314. 1834; Gamble, Fl. Madras 1: 464. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 173. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 51. 1996.

Top of the Page