வாக்சினீயம் நீல்கிரன்ஸ் Wt. - வாக்சினீயேசி

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: காலாவு, கிலா.மலையாளப் பெயர்: மணலாமரம்.கன்னடப் பெயர்: ஹுல்லெனுகு.

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறிய மரம்.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது, ஒழுங்கற்ற செதில்களாக உதிருபவை; உள்பட்டை மஞ்சள் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலைக்காம்பு 0.3 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், இளம்பருவத்தில் நுண்ணிய உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 4.5-10 x 1-2.2 செ.மீ., ஈட்டி வடிவானது முதல் நீள்வட்டம்-ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் அட்டனுவேட் முதல் ஆப்பு வடிவானது, அலகின் விளிம்பு பிறை போன்ற பற்களுடையது-ரம்ப பற்களுடையது, உரோமங்களற்றது, கோரியேசியஸ், அலகின் கீழ்பரப்பில் மையநரம்பு சுரப்பிகளுடையது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 4-6 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை, தெளிவற்றது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் மற்றும் தண்டின் நுனியில் காணப்படுபவை, நெருக்கமில்லாமல் அமைந்தவை, ரெசீம் வகை மஞ்சரி; மலர்கள் வெள்ளை நிறமானது முதல் ரோஸ் நிறமானது; மலர்காம்பு 0.7 செ.மீ. நீளமானது; அல்லி இதழ்கள் வெளிப்புறம் உரோமங்களுடையது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), வழுவழுப்பானது, கோள வடிவமானது; விதைகள் எண்ணற்றது.

வாழியல்வு :

நீரோடைகளின் அருகாமையிலுள்ள மற்றும் மிதமான உயரமுடைய மற்றும் மிக உயரமான மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் விளிம்புகளில் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1000-2100 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் தெற்கு பகுதிகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்-தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Wight, Calcutta J. Nat. Hist. 8: 173. 1847 & Wight, Ic. t. 1189; Gamble, Fl. Madras 2: 741. 1993 (re.ed.); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 263. 2004.

Top of the Page