வால்சூரா ட்ரைபோலியா (A. Juss.) Harms. - மீலியேசி

இணையான பெயர் : ஹைனிய ட்ரைபோலியாA. Juss.; வால்சூரா பிஸிடா Roxb.

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: வால்சூரா, சூடாவேக்கு, கஞ்சிமரம்மலையாளப் பெயர்: பெரில்லபச்சா, பெரில்லா பிச்சுகன்னடப் பெயர்: மலே சக்டே

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 15 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை வெளிறிய ப்ரவுன் நிறமானது, தாழ்ந்த பிளவுகளுடையது, லெண்டிசெல் துரு ப்ரவுன் நிறமானது; உள்பட்டை பிங்க் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் மெல்லியது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : கூட்டிலை, மூவ்விலை கூட்டிலைகள், மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போல் அமைந்தது; மத்தியகாம்பு 5 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் மூன்று கோணங்களுடையது, பல்வினேட், உரோமங்களற்றது; பக்கவாட்டிலுள்ள சிற்றிலையின் காம்பு 0.4-1 செ.மீ. நீளமானது மற்றும் நடுவிலுள்ள சிற்றிலையின் காம்பு 1.3-3 செ.மீ. நீளமானது, காம்பின் இருமுனைகளும் உப்பியது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் மூன்று கோணங்களுடையது அல்லது குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது; இலை அலகு 4-15 X 2.5-5 செ.மீ., வெவ்வேறு வடிவுடையது, குறுகிய நீள்சதுர வடிவானது முதல் நீள்வட்ட வடிவானது அல்லது குறுகிய தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியதுடன் அதன் முனையில் சிறு_பிளவுடையது (ரெட்யூஸ்) அல்லது வட்டமானதுடன் அதன் முனையில் சிறு_பிளவுடையது (ரெட்யூஸ்) , அலகின் தளம் கூரியது முதல் ஆப்பு வடிவானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சார்ட்டேசியஸ் முதல் சப்கோரியேசியஸ், அலகின் கீழ்பரப்பு மெழுகுபூசியது (க்களாக்கஸ்) போன்றது; உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 7-13, சீராக வளைந்தது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை, மெல்லியது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் காணப்படும் அல்லது இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் பேனிக்கிள்; மலர்கள் பச்சை-மஞ்சள் நிறமானவை.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி) முட்டைவடிவானது, முதல் 1.3 செ.மீ. நீளமானது; விதைகள் 1-2, வெளிறிய ப்ரவுன் நிறமானது, வெள்ளை நிறமான சதைப்பற்றான பத்ரி (ஏரில்) உடையது; விதைகள் 1-2.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகள் முதல் பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் - தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Engler & Prantl, Pflanzenf. ed. 2. 19b. 119, 177. 1940; Gamble, Fl. Madras 1: 183.1997 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 91. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 238. 1996; Cook, Fl. Bombay 1: 213. 1903; Almeida Fl. Maharashtra 1: 232. 1996.

Top of the Page