சாண்டோலிஸ் டொமண்டொசா (Roxb.) Raf. - சப்போட்டேசி

இணையான பெயர் : சிட்ரொசைலம் டொமண்டொசம் Roxb.

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: பாலை.மலையாளப் பெயர்: காரிம்காரா.

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 15 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தண்டு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் ஒழுங்கற்ற_வளையமானது; மரத்தின் பட்டை சிவப்பு-ப்ரவுன் நிறமானது, ஒழுங்கற்ற பெரிய செதில்களாக உதிருபவை; உள்பட்டை பிங்க் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : மரத்தின் நடுத்தண்டின் தளப்பகுதியில் மற்றும் கிளைகளில் முட்களுடையது; சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது, சாம்பல் நிறமான உரோமங்களுடையது, முதிரும் போது உரோமங்களற்றது.
சாறு : வெள்ளை நிற பால் அதிகளவு சுரக்கிறது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலைக்காம்பு 0.4-0.7 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 4-10 X 2-5 செ.மீ., குறுகிய தலைகீழ் முட்டை வடிவானது முதல் நீள்வட்டம்-தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி கிட்டதட்ட கூரியது அல்லது மெட்டையானது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவானது அல்லது அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, கோரியேசியஸ், அலகின் கீழ்பரப்பில் மையநரம்பயை தவிர பிற பகுதிகள் உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 10-12 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அட்மீடியல்லி ராமிபைடு.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் இலைக்கோணங்களில் தொகுப்பாகமைந்தவை, வெள்ளை நிறமானது; மலர்காம்பு 0.7 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), முட்டை-நீள்வட்ட வடிவானது, 2.5 செ.மீ. நீளமானது; ஒர் விதையுடையது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக மிதமான உயரமுடைய மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில், மற்றும் மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக மிதமான மற்றும் மிக உயரமான உயரமுடைய மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 500-1600 மீ.

காணப்படும் இடம் :

இந்தியா, ஸ்ரீலங்கா மற்றும் மீயான்மார்; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில்-முழுவதும் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Baill., Traite, Bot. Med. Phan. 1500. 1884; Gamble, Fl. Madras 2: 759. 1993 (re.ed.); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 269. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 333.1984; Cook, Fl. Bombay 2: 90.1908; Almeida, Fl. Maharashtra 3:170. 2001

Top of the Page