சைலோப்பியா பார்விஃபோலியா (Wt.) J. Hk. & Thoms. - அனோனேசி

இணையான பெயர் : பட்டோனியா பார்விஃபோலியா Wt.

தமிழ் பெயர் : கல்பொட்டா

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரம், 25 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : தாங்கு வேர்களுடையது (பட்ரஸ்டு), மரத்தின் பட்டை மெலிதானது, வழுவழுப்பானது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 0.5-1 செ.மீ, நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ்; இலை அலகு 7-9 X 2.5-4 செ.மீ., பொதுவாக நீள்வட்டம், சிலவற்றில் குறுகிய நீள்வட்டம், அலகின் நுனி அதிக்கூரியது மற்றும் முனை மழுங்கியது, அலகின் தளம் கூரியது, சார்ட்டேசியஸ், உரோமங்களற்றது, மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பைவிட சிறிதளவு பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-8 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல் அமைப்பு கொண்டது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் கொத்தாக இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை, மிகச்சிறிய காம்புடையவை அல்லது காம்பற்றவை, அரக்கு, மலர் இதழ்கள், அடர்ந்த பின்னிய உரோமங்களுடையது.
கனி / விதை : கொத்தான பல விதைகளுடைய முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), தலைகீழ் முட்டை வடிவம், 3 X 2 செ.மீ., மிகச்சிறிய காம்புடையது.

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக, கடல் மட்டத்திலிருந்து 600 மீ. உயரம் வரை உள்ள மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படும்.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலை(தெற்கு மலபார்) மற்றும் ஸ்ரீலங்கா.

சான்று ஏடு :

Hooker and Thomson, Fl. Ind. 125. 1855; Gamble, Fl. Madras 1: 20. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 21. 2004.

Top of the Page