Buddleja asiatica Lour. - BUDDLEJACEAE

ຊ່ືພື້ນເມືອງເປັນພາສາລາວ : ດອກຟ້ອນ Dok fone

English   Lao   

ລັກສະນະພືດສາດ ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ນິເວດ ເຂດແຜ່ກະຈາຍພັນ

ລັກສະນະພືດສາດ :

ລັກສະນະເດັ່ນໆ ສຳລັບຊ່ວຍໃນການຈຳແນກຊະນິດໄດ້ : ໄມ້ຢືນຕົ້ນຂະໜາດນ້ອຍ ຂຽວຕະຫລອດປີ ຫຼື ຜັດປ່ຽນໃບ, ເປືອກ ມີຮອຍແຕກ. ໃບດ່ຽວຈັບພາບ ແຕ່ເມ່ືອຢູ່ໃກ້ຊໍດອກຈັບສະ ຫຼັບ, ດ້ານລຸ່ມມີຂົນຮູບດາວ. ດອກສີຂາວ. ໝາກແມ່ນໝາກແຫ້ງ ໄຂໄດ້ແບບແຄບຊູນ, ແກ່ນມີປີກ.
ປະເພດພືດ : ໄມ້ຢືນຕົ້ນຂຽວຕະຫລອດປີ ຫຼື ຜັດປ່ຽນໃບ, ສູງ ເຖິງ 35 ແມດ.
ລຳຕົ້ນ ແລະ ເປືອກ : ລຳຕົ້ນຊື່ ຫຼື ເນີ້ງ, ບາງຄັ້ງແຕກກິ່ງຢູ່ສ່ວນກົກຕົ້ນ, ເປືອກມີສີນ້ຳຕານອ ອກແດງ ແລະ ມີຮອຍແຕກ.
ງ່າ ແລະ ກິ່ງນ້ອຍ : ກິ່ງງ່າ ມົນແກມແປເລັກນ້ອຍ, ມີຂົນອ່ອນດົກໜາ.
ທາດແຫຼວທີ່ລະບາຍອອກ : ບໍ່ມີທາດແຫຼວລະບາຍອອກ.
ໃບ : ໃບດ່ຽວ, ປົກກະຕິ ແມ່ນໃບຈັບພາບ ແຕ່ເມ່ືອຢູ່ໃກ້ຊໍ່ດອກ ໃບຈັບສະຫລັບ, ໃບ ມີຮູບ ສ້ວຍແຄບ ຫຼື ຮູບໃບຫອກ, ປາຍແຫຼມ, ໂຄນຮຽວແຫຼມຄືຫລີ້ມ, ຂອບໃບກ້ຽງ ບໍ່ມີ ຂົນ, ດ້ານລຸ່ມຂອງໃບມີຂົນຮູບດາວສີເຖົ່າ. ກ່າງກາງຮາບພຽງຢູ່ດ້ານເທິງ, ກ່າງ ຂັ້ນສອງ ສະຫຼຽງມຸມ ເຫວີ, ກ່າງໃບຂັ້ນສາມຈັດເປັນຕາໜ່າງ.
ຊໍ່ດອກ / ດອກ : ດອກຈັດເປັນຊໍ່ດອກ ອອກ ຢູ່ປາຍ ຫຼື ອອກຢູ່ງ່າມໃບເທິງ, ດອກມີ ສອງເພດ, ກ້ານດອກຍ່ອຍຍາວປະມານ 1 ມມ.
ໝາກ : ໝາກເປັນໝາກແຫ້ງໄຂໄດ້ແບບແຄບຊູນ, ມີເສັ້ນຜ່າກາງ ເຖິງ 0. 5 ຊມ, ໝາກແຕກອອກເປັນ 2 ບິ້ງ ໂກບແລະ ປີ້ນ.
ແກ່ນ : ມີແກ່ນຫຼາຍແກ່ນ, ແກ່ນມີປີກ.

ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ນິເວດ :

ພົບຫຼາຍທົ່ວໄປຢູ່ຕາມແຄມປ່າ.

ເຂດແຜ່ກະຈາຍພັນ :

ເກີດຢູ່ປະເທດ ມ່ຽນມ້າ,ກຳພູຊາ, ຟີລິບປິນ, ໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ (ແຂວງອັດຕະປື, ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ, ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຊຽງຂວາງ).

ຂໍ້ສັງເກດອ່ືນໆ, ການນຳໃຊ້ :
ຮາກນຳມາຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ ແລະ ບົດເປັນຜົງ ເພື່ອໃຊ້ໃນການໝັກເຮັດເຫຼົ້າ. ຕົ້ນໃຊ້ສຳລັບເຮັດໃຫ້ລູລູກ.

ຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ສຶກສາ :
BT 394 and BT 823 (Herbarium of Faculty of Sciences-NUoL, NHN-Leiden and CIRAD-Montpellier).

ເອກກະສານອ້າງອີງ :
Gardner S., Sidisunthorn P. & Anusarnsunthorn V. 2000. A field guide to Forest Trees of Northern Thailand. Kobfai Publishing Project. Bangkok. Thailand.

Top of the page